Riaditeľka Spojenej školy internátnej Mičurova 364/1 Bytča ponúka voľné pracovné miesto zdravotníckeho pracovníka na celý pracovný úväzok od 01.09.2022.

Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú:

a) spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,

b) zdravotná spôsobilosť  (vstupná lekárska prehliadka),

c) odborná spôsobilosť (lekár – diplom v študijnom odbore všeobecné lekárstvo/ · sestra – diplom v študijnom odbore ošetrovateľstvo (Bc.); diplom o ukončení absolutória v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra; maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore všeobecná sestra alebo detská sestra alebo zdravotná sestra alebo ženská sestra/ · zdravotnícky záchranár – diplom v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť (Bc.); maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore zdravotnícky záchranár/ · verejný zdravotník – diplom v študijnom odbore verejné zdravotníctvo (Bc.),

d) bezúhonnosť  (odpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace),

e) registrácia v príslušnej stavovskej organizácii (komore).

Popis pracovných činností zdravotníckeho pracovníka sú orientačne zverejnené aj na webe https://www.minedu.sk/vyzva-zdravotnicky-pracovnik-v-materskej-v-zakladnej-a-v-strednej-skole/

Pracovná náplň zdravotníckeho pracovníka bude upravená na vlastné podmienky školy.

Ponuky zasielajte do 20.08.2022 na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy