Riaditeľka Spojenej školy internátnej Mičurova 364/1 Bytča ponúka voľné pracovné miesto zdravotníckeho pracovníka na celý pracovný úväzok od 01.09.2022.

Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú:

a) spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,

b) zdravotná spôsobilosť  (vstupná lekárska prehliadka),

c) odborná spôsobilosť (lekár – diplom v študijnom odbore všeobecné lekárstvo/ · sestra – diplom v študijnom odbore ošetrovateľstvo (Bc.); diplom o ukončení absolutória v študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra; maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore všeobecná sestra alebo detská sestra alebo zdravotná sestra alebo ženská sestra/ · zdravotnícky záchranár – diplom v študijnom odbore urgentná zdravotná starostlivosť (Bc.); maturitné vysvedčenie nadobudnuté v študijnom odbore zdravotnícky záchranár/ · verejný zdravotník – diplom v študijnom odbore verejné zdravotníctvo (Bc.),

d) bezúhonnosť  (odpis z registra trestov, nie starší ako tri mesiace),

e) registrácia v príslušnej stavovskej organizácii (komore).

Popis pracovných činností zdravotníckeho pracovníka sú orientačne zverejnené aj na webe https://www.minedu.sk/vyzva-zdravotnicky-pracovnik-v-materskej-v-zakladnej-a-v-strednej-skole/

Pracovná náplň zdravotníckeho pracovníka bude upravená na vlastné podmienky školy.

Ponuky zasielajte do 20.08.2022 na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy

Spojená škola internátna, Mičurova 364/1 Bytča ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu pedagogický asistent s pracovným úväzkom 0,5 s nástupom od 01.09.2022.

Kvalifikačné predpoklady:

-       kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti

Ďalšie predpoklady:

 • úplné stredné odborné vzdelanie – vychovávateľstvo alebo učiteľstvo pre materské školy alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom programe vychovávateľstvo, učiteľ
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • znalosť práce s PC,
 • flexibilita, kreativita, spoľahlivosť, empatia, zodpovednosť,
 • aktívne plnenie úloh, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • zvládanie záťažových situácii pri práci so zdravotným znevýhodnením.

Zoznam vyžadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,

- štruktúrovaný životopis,

- kópia dokladu, prípadne dokladov o vzdelaní,

- podľa  § 15a  ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uchádzač o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca preukazuje čestným vyhlásením

a) bezúhonnosť,

b) skutočnosť, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie, a

c) skutočnosť, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba.

- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Pracovný pomer:

na dobu určitú do 31.08.2023

Pracovný úväzok: 50%.

Platové podmienky: sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého stupňa vzdelania a odpracovaných rokov.

Požadované doklady posielajte na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 31. júla 2022.

E-mailové pozvánky na výberové stretnutie  budeme adresovať iba tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a kritéria pre výkon funkcie.

Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy

Spojená škola internátna, Mičurova 364/1 Bytča ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu vychovávateľ v školskom klube detí s nástupom od 01.09.2022.

Kvalifikačné predpoklady:

- kvalifikačné predpoklady pre výkon pedagogickej činnosti v školách a školských zariadeniach pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 MŠVVaŠ SR, ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii pedagogického zamestnanca, v platnom znení.

Ďalšie predpoklady:

 • úplné stredné odborné vzdelanie – vychovávateľstvo alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe vychovávateľstvo ,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • znalosť práce s PC,
 • flexibilita, kreativita, spoľahlivosť, empatia, zodpovednosť,
 • aktívne plnenie úloh, komunikačné a organizačné schopnosti,
 • zvládanie záťažových situácii pri práci so zdravotným znevýhodnením.

Zoznam vyžadovaných dokladov:

- písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,

- štruktúrovaný životopis,

- kópia dokladu, prípadne dokladov o vzdelaní,

- podľa  § 15a  ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uchádzač o výkon pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca preukazuje čestným vyhlásením

a) bezúhonnosť,

b) skutočnosť, že voči jeho osobe nie je vznesené obvinenie, a

c) skutočnosť, že na jeho osobu nie je podaná obžaloba.

- súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Pracovný pomer:

na dobu určitú počas zastupovanie MD a rodičovskej dovolenky, so skúšobnou dobou 3 mesiace.

Pracovný úväzok: 100%.

Platové podmienky: sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z.. Základný tarifný plat bude stanovený podľa dosiahnutého stupňa vzdelania a odpracovaných rokov.

Požadované doklady posielajte na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 15. mája 2022.

E-mailové pozvánky na výberové stretnutie  budeme adresovať iba tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a kritéria pre výkon funkcie.

Riaditeľka Spojenej školy internátnej Bytča ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu psychológ v Centre špeciálnopedagogického poradenstva Bytča (organizačná súčasť Spojenej školy internátnej).

Pracovný pomer: doba určitá počas zastupovania materskej a rodičovskej dovolenky.

Úväzok: 100%

Predpokladaný termín nástupu: jún 2022, príp. podľa dohody.

Základné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe psychológia,
 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • znalosť práce s PC,
 • flexibilita, kreativita,
 • komunikatívnosť, empatia, zodpovednosť.

Platové podmienky: – v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť elektronickou formou na e-mailovú adresuTáto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. najneskôr do 30.04.2022.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.

E-mailové pozvánky na výberové stretnutie budeme adresovať iba tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a kritéria pre výkon funkcie.