Trieda C1

Triedny učiteľ: Mgr. Tatiana Rybáriková

Asistent učiteľa: Michaela Belúchová

Triedu navštevujú 4 žiaci: Samko, Filipko, Barborka, Mattias.

Trieda B1

V školskom roku 2016/2017 navštevuje triedu B1 6 žiakov.

Triedna učiteľka: Mgr. Mária Holáčiková

Pedagogický asistent: Kristína Čviriková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beseda v triede 5. a 7. ročníka

V pondelok, 14. novembra, nás bola v triede spojeného 5. a 7. ročníka navštíviť pani psychologička CŠPP, Mgr. Veronika Blažeková. Neprišla na návštevu však náhodne. Jej cieľom bolo uskutočniť so žiakmi aktivity, ktoré sa zameriavajú na nácvik prosociálneho správania. Tentokrát sa so žiakmi „zahrala“ dve hry. Žiaci sedeli v kruhu a ich úlohou bolo postupne tlieskať. Kto tleskol dvakrát, zmenil poradie ostatných žiakov. Táto aktivita sa im veľmi páčila a poriadne ich rozosmiala. Po takejto rozcvičke sa žiaci zahrali hru Kubo velí. Kto sa pomýlil, nevypadol, ale mal možnosť v hre pokračovať. Na záver hry dala pani psychologička žiakom úlohu, ktorú nebolo možné vykonať. V záverečnej diskusii poukázala na to, že nie všetky pokyny, ktoré žiaci dostanú, najmä od kamarátov či spolužiakov, musia mať dobrý úmysel. Je dôležité, aby žiaci vedeli používať kritické myslenie a neuposlúchli všetko, čo im kážu, alebo na čo ich nahovárajú ostatní.

Mgr. Júlia Moravíková

Beseda so psychologičkou

V mesiaci február zavítala do triedy spojeného piateho a siedmeho ročníka pani psychologička CŠPP, Mgr. Veronika Blažeková, aby so žiakmi uskutočnila aktivity, zamerané na rozvoj sociálnej a emocionálnej inteligencie. Aktivity boli orientované na lepšiu spoluprácu a komunikáciu medzi spolužiakmi.

V prvej časti hodiny pracovali žiaci vo dvojiciach. Jeden žiak z dvojice mal zaviazané oči šatkou a jeho úlohou bolo podľa slovných pokynov druhého žiaka roztriediť predmety na skupiny podľa farieb. Po splnení úlohy sa žiaci vymenili. V druhej časti hodiny riešili všetci žiaci spoločnú úlohu – čo najrýchlejšie sa dotknúť loptičky. Hľadali riešenia, pričom si užili veľa zábavy. Nakoniec  správne riešenie našli po vzájomnej diskusii a rôznych pokusoch.

Veríme, že takýmito aktivitami podnietime u žiakov rozvoj jednotlivých oblastí emocionálnej gramotnosti, aby dokázali lepšie zvládať svoje emócie, čo má vplyv na správanie sa v škole, k spolužiakom, či učenie sa.

Mgr. Júlia Moravíková

Žiaci sa lepšie spoznávali

V školskom roku 2016/2017 tvoria V. triedu žiaci spojených ročníkov - piataci a siedmaci. Okrem odovzdávania predpísaných vedomostí a zručností sa snažíme, aby žiaci našli vo svojich spolužiakoch dobrých kamarátov, aby boli v škole šťastní, v učiteľoch našli ľudí, na ktorých sa môžu obrátiť aj so svojimi problémami. S týmito dôležitými oblasťami nám pomáha aj pani psychologička Centra špeciálnopedagogického poradenstva pri ŠZŠ s MŠI Bytča, Mgr. Veronika Blažeková. V mesiaci október nás navštívila priamo v triede a priniesla si so sebou niekoľko nápadov na aktivity, pomocou ktorých sme sa snažili rozvíjať dobré vzťahy medzi spolužiakmi a učiteľmi. Na rozcvičenie sme sa zahrali hru, ktorá nás riadne rozhýbala. Dozvedeli sme sa o sebe dôležité veci, napr. čo kto rád robí, papá, či aká farba sa mu páči. V druhej časti boli žiaci rozdelení do dvojíc a jednej trojice. Ich úlohou bolo samostatne kresliť obrázky na ohraničenú časť papiera. Už ťažšie bolo zvládnuť nakresliť spoločný obrázok, a to všetko bez slov. Žiakom sa to však podarilo a dokonca k svojim spoločným obrázkom vymysleli úžasné príbehy, ktoré ich spojili dokopy. Ukázali tak, že fantázia im naozaj nechýba. V záverečnej diskusii mali možnosť sa o aktivitách porozprávať, povedať, či sa im zdali ľahké alebo ťažké, no a samozrejme diskutovali o význame týchto aktivít z hľadiska spolupráce a vzájomnej pomoci v bežnom živote triedy.

Mgr. Júlia Moravíková, triedna učiteľka