UF VVC 20 21V prílohe sa nachádza Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2020/2021.