V prílohe sa nachádza Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2017/2018.

V prílohe sa nachádza Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016/2017.

V prílohe sa nachádza Smernica o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí, s ubytovaním v školskom internáte  a stravovaním v školskej jedálni.

V prílohe sa nachádza Ročný plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov Spojenej školy internátnej, Mičurova 364/1, Bytča a jej organizačných zložiek a organizačných súčastí pre školský rok 2017/2018.