Plán práce školy 2017/2018

V prílohe sa nachádza Plán práce školy na školský rok 2017/2018.

Správa o hospodárení za rok 2016

V prílohe sa nachádza Správa o hospodárení za rok 2016.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/2016

V prílohe sa nachádza Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/2016.

Smernica o organizovaní školských výletov, exkurzií a vychádzok

V prílohe sa nachádza Smernica o organizovaní školských výletov, exkurzíí a vychádzok.

Plán práce školy 2016/2017

V prílohe sa nachádza plán práce školy na školský rok 2016/2017.