1. ročník Praktickej školy 2017/2018

Náš školský rok – učenie aj hry, práca aj zábava, nové poznatky, skúsenosti a zážitky. Pozrite prezentáciu a uvidíte :o)

Mgr. Alena Korduljaková

Prezentácia praktickej školy

V príhohe sa nachádza prezentácia tried praktickej školy, v ktorej si môžete prečítať základné informácie a prezrieť fotografie tried, žiakov a ich výrobkov.

Ing. Jana Valterová

Kritériá na prijímanie žiakov do praktickej školy

V prílohe sa nachádza dokument Kritériá na prijímanie žiakov do praktickej školy.

ŠkVP pre Praktickú školu

V prílohe sa nachádza Školský vzdelávací program pre Praktické školu, Mičurova 367/3 Bytča Učíme sa pre život, platný do 01.09.2016, doplnený 01.09.2017.

Praktická škola - základné údaje

Ciele výchovy a vzdelávania v praktickej škole sú:

  • posúvať hranice schopností žiakov tak, aby dosiahli čo najvyššiu možnú úroveň poznania a spôsobilosť použitia nadobudnutých kompetencií v praxi
  • zacvičiť žiakov v   prácach profilujúceho voliteľného predmetu na vykonávanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom inej osoby
  • poskytnúť žiakom možnosť fyzicky a  psychicky dospieť tak, aby mohli čo najsamostatnejšie žiť v domácom prostredí alebo v chránenom bývaní a pracovať v chránenom pracovisku...