Vážení rodičia,

od 01. septembra 2021 sa bude poskytovať dotácia na stravu vo výške 1,30 € iba tým deťom ŠMŠžiakom ŠZŠ a žiakom ZŠ pre žiakov s AUT, ktorých zákonní zástupcovia doručia:

1) potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,

   alebo

2) potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,

   alebo

3) čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa.

Deti v ŠMŠ do 5 rokov veku majú nárok na dotáciu na stravu len z dôvodu životného minima alebo hmotnej núdze podľa § 4 ods. 3 písm. a)alebo b) zákona o dotáciách.

Termín doručenia : do 31. JÚLA 2021

Spôsob doručenia:

  1. OSOBNE DO POŠTOVEJ SCHRÁNKY ŠKOLY
  2. POŠTOU NA ADRESU ŠKOLY: Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča
  3. ZASLANÍM SKENOVANÉHO DOKUMENTU NA e-mail: eva.sedliackova@szsibytca.sk      

V prípade doplnenia informácií ohľadom dotácie na stravu volajte vedúcej školskej jedálne Bc. Eve Sedliačkovej na t. č. 0911 18 01 64 v čase od 8:00 - 16:00 hodiny.

Vzor čestného vyhlásenie si možu rodičia stiahnúť v priloženej prílohe.

Príloha: Čestné vyhlásenie