Na základe vydaných pokynov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline oznamuje riaditeľka školy, že Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča (všetky organizačné zložky a organizačné súčasti)  prechádzajú odo dňa 03.10.2020 do oranžovej fázy.

V škole bol potvrdený výskyt ochorenia COVID-19 dňa 07.10.2020  (test vykonaný dňa 06.10.2020) u jedného nepedagogického zamestnanca školy. Na základe potvrdeného výskytu ochorenia postupuje škola podľa opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR v súlade s Manuálom opatrení pre školy a školské zariadenia.

Nepedagogický zamestnanec školy nebol od 02.10.2020 (piatok) v kontakte so žiadnym zamestnancom ani so žiadnym žiakom školy. Rovnako tento zamestnanec nebol v kontakte od uvedeného dňa ani so žiadnym zákonným zástupcom ktoréhokoľvek žiaka našej školy. Tento zamestnanec je v domácej karanténe a postupuje podľa usmernení RÚVZ so sídlom v Žiline.

Škola monitoruje zdravotný stav všetkých svojich zamestnancov a žiakov, pravidelne uskutočňuje ranný filter, dodržiava prísne hygienicko-epidemiologické opatrenia v súlade s pokynmi pre oranžovú farbu.

Prosíme rodičov, aby pochopili vážnosť situácie a nedožadovali sa vstupu do priestorov školy. Preberanie a odovzdávanie detí pedagogickými zamestnancami je pri bráne školy.

Ďakujeme za pochopenie a veríme, že o krátky čas budeme patriť opäť k zeleným školám.

Mgr. Anna Ďurajková