Riaditeľka Spojenej školy internátnej Mičurova 364/1 Bytča oznamuje všetkým zákonným zástupcom detí, žiakom a zamestnancom, že od 20.09.2020 naďalej platí povinné nosenie rúšok u žiakov od 4. ročníka po 9. ročník, u všetkých zamestnancov a návštevníkov školy.

Deti v materskej škole a v nižších ročníkoch školy, žiaci so sluchovým postihnutím, žiaci s poruchou autistického spektra, žiaci so stredným až ťažkým mentálnym postihnutím majú nosenie rúšok odporúčané. Nosenie rúšok u tejto skupiny detí vzhľadom na ich zdravotný stav a obmedzenia je na rozhodnutí zákonných zástupcov.

 

NAĎALEJ PLATIA VŠETKY POKYNY  A OBMEDZENIA PRI DODRŽIAVANÍ HYGIENICKÝCH OPATRENÍ,  KTORÉ BOLI VYDANÉ RIADITEĽKOU ŠKOLY OD 01.09.2020!

PROSÍME DODRŽIAVAJTE

R            O           R

rúško     odstup      ruky

 

PROSÍME ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ,  ABY SA NEZDRŽIAVALI V ŠKOLE MIMO VYHRADENÝ ČAS PRI ODOVZDÁVANÍ A PREBERANÍ DETÍ!

VSTUP DO ŠKOLY JE POVOLENÝ LEN JEDNÉMU RODIČOVI ALEBO POVERENEJ OSOBE, KTORÁ PRIVÁDZA ALEBO PREBERÁ DIEŤA!