ZŠ Bytča, Ulica mieru 1235 realizovala v časovom rozpätí jún 2014 až apríl 2015 v rámci programovej oblasti „Prispôsobenie sa zmene klímy – ochrana pred povodňami a suchom“ projekt „Živá voda“. Projekt bol financovaný z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu SR v celkovej výške 39 580 €.

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy, cieľovými skupinami – žiaci ZŠ Bytča, Ulica mieru, ich rodičia a široká verejnosť.

V rámci realizácie projektu boli vybudované nasledovné opatrenia:

• Opatrenie 1.1: dažďové záhrady 

• Opatrenie 1.2: zelené strechy 

• Opatrenie 1.3: výsadba zelene 

• Opatrenie 1.4: vybudovanie trativodov 

• Opatrenie 1.5: výstavba suchého potoka 

Medzi hlavné aktivity projektu možno zaradiť:

• Vytvorenie materiálov na vyučovanie 

• Začlenenie témy súvisiacej s prevenciou povodní a sucha do jednotlivých predmetov: prírodoveda, vlastiveda, geografia, biológia, fyzika a chémia 

• Vypracovanie osnov 

• Uskutočnenie opatrení na školskom dvore 

• Informovanie verejnosti – Deň otvorených dverí, konferencia, workshop 

Viac informácií a fotogalérie z jednotlivých aktivít je možné nájsť na stránke projektu http://voda.zsmieru.sk