Vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici prebieha od septembra 2019 výstava pod názvom „Čarovná moc rastlín“. Spolu s vybranými žiakmi 3. – 9. ročníka a žiakmi Praktickej školy sme túto výstavu absolvovali. Prednáškou nás previedla botanička Mgr. Paulína Prengelová. Cieľom návštevy bolo zoznámiť žiakov so svetom byliniek, základmi fytoterapie a naučiť ich poznávať a rozoznávať liečivé rastliny. Žiaci počas zaujímavého dopoludnia absolvovali prednášku, praktické ukážky i vedomostné aktivity. Touto cestou chceme poďakovať celému kolektívu Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici za ochotu, úžasný prístup a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Mgr. Jana Frniaková

Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, PX Centrum, mesto Považská Bystrica a Spojená škola internátna v Považskej Bystrici nás po roku dňa 6. novembra 2019 privítali v kine Mier v Považskej Bystrici, kde sa konal ďalší ročník súťaže v tvorivosti žiakov špeciálnych základných škôl Svetlušky a Krajina nádeje. Podujatie je veľmi obohacujúce pre našich žiakov, lebo môžu ukázať svoju šikovnosť v tanci, v speve, v modelovaní a skladaní puzzle na čas. Aj tento rok sme sa intenzívne pripravovali a žiaci si za svoje skvelé výkony odniesli ocenenia v nasledovných kategóriách. 

Vo výtvarnej súťaži Krajina nádeje bola ocenená kolekcia prác našich žiakov. V kategórii modelovanie súťažili Peter Minárik a Adrián Zajac.

V speváckej kategórii sa s piesňou To tá Heľpa predstavila Lívia Michálková a získala 2. miesto. Alexandra Paigertová si s piesňou Limbora, Limbora vyspievala 3. miesto.

S krásnym tanečným vystúpením sa naši mladší žiaci spolu s vozičkármi – tanečná skupina Bodky predstavili s choreografiou Farebný svet a získali 1. miesto. Starší žiaci – tanečná skupina Cesta, predviedli rytmickú choreografiu Utekajme spolu a odniesli si famózne 1. miesto.

Organizátorom chceme vyjadriť obdiv a poďakovanie, že vytvárajú priestor našim výnimočným a skvelým žiakom a zároveň im umožňujú zažiť pocit šťastia a úspechu. Veríme, že aj o rok budeme súčasťou krásnych a nezabudnuteľných zážitkov.

                                                                                            Mgr. Mária Holáčiková

Školská knižnica sa v spolupráci s koordinátorom čitateľskej gramotnosti a učiteľmi slovenského jazyka a literatúry zapojila dňa 28. októbra 2019 do 15. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. Projekt sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Tohoročná téma: „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“. Aktivity sa konali v dvoch triedach a absolvovali ich žiaci prípravného až 9. ročníka A variantu, prvého až 10. ročníka B variantu a žiaci praktickej školy. Žiaci boli rozdelení do troch  skupín. Skupiny žiakov sa striedali na jednotlivých aktivitách. Skupina, ktorá nebola na práve konanej aktivite, vykonávala činnosti spojené s danou tematikou v triede s triednou učiteľkou, napríklad kreslili, čítali si, tvorili PC prezentácie a pod.  

Pri spoločných aktivitách sa žiaci z prezentácií, filmových ukážok, rôznych činností a úloh, hádaniek a súťaží dozvedeli veľa zaujímavého zo života a tvorby Jozefa Gregora Tajovského.

                                                                        Mgr. Eva Kováčiková, Mgr. Magdaléna Tóthová

V Sobášnom paláci v Bytči sa v dňoch 22. až 23. októbra konala prednáška Roľníkov rok. Viedla ju etnologička Považského múzea Mgr. Katarína Kendrová. Zúčastnili sa jej aj žiaci našej školy a dozvedeli sa mnoho o tradičnom poľnohospodárstve. Prednáška sa venovala spôsobom obrábania pôdy, pestovaným plodinám, pracovnému náradiu, záprahom, hnojeniu pôdy, uskladneniu a využitiu poľnohospodárskych produktov v minulosti. Pre žiakov boli nachystané tvorivé dielne aj kvíz. Spolu s pani učiteľkami vyriešili deväť úloh, pri ktorých sa zabavili, ale si tiež zopakovali nadobudnuté vedomosti z prednášky.

                                                                                                    Mgr. Jana Frniaková

 

 

Žiaci našej školy sa zúčastnili 25. ročníka celoslovenského festivalu „Dni nádeje“, ktorý organizuje Nadácia Lúč pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja. Dni nádeje sa zameriavajú na problematiku závislostí, týraných a zneužívaných klientov. Problematika závislostí, týrania a zneužívania nie je ľahostajná ani našim žiakom, preto sa zapojili do výtvarnej súťaže.

Celý festival vyvrcholil „Oskarom nádeje“ vo štvrtok 17.10.2019 v Mestskom divadle Žilina. Úspešným žiakom sa odovzdávali ceny v rôznych kategóriách, medzi ktoré patrili športové, výtvarné a literárne súťaže. Z našej školy nás úspešne reprezentovali žiaci vo výtvarnej súťaži, Erik Ďurkech získal 1. miesto, Marián Rác sa umiestnil na 2. mieste a Filip Motl si odniesol 3. miesto. Celý gala program úsmevne a vtipne moderovali kakaovníci Martin Vanek a Igor Adamec. Nádhernú atmosféru umocnili naši žiaci tanečným vystúpením s choreografiou Farebný svet. Humornou prózou sa prihovorili Ivan Stolár a Tomáš Richtarčík.

Ďakujeme organizátorom, pani riaditeľke Ing. Anne Halečkovej, že sme sa mohli byť súčasťou zmysluplného projektu, ktorého myšlienka robí nás ľudí lepšími. Prajeme Vám veľa šťastných a úspešných životných príbehov.                                                                                                        

Mgr. Mária Holáčiková

Dňa 16. októbra 2019 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili besedy s odborníkmi, na tému Nebojme sa hovoriť – protidrogová prevencia,  v rámci „Dní nádeje 2019“, konanej v Mestskom divadle v Žiline. Na besede vystúpila hlavná sestra Centra pre liečbu drogových závislostí v Považskom Chlmci a zamestnanec centra, abstinujúci alkoholik, ktorý sa v danom centre liečil. Vo veľmi spontánnom a pútavom vystúpení nás previedol úskaliami svojho života, keď požíval alkohol. V závere uviedol, že jeho plnohodnotný život sa začal až odo dňa abstinovania. Beseda pokračovala diskusiou, kde žiaci položili veľa zaujímavých otázok.

Ing. Pavol Bilas

Aj tento rok sme sa zúčastnili už VII. ročníka súťažno-vzdelávacích aktivít zameraných na potraviny, zdravie a výživu. Zapojili sme sa do dennej témy: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov. Cieľom súťaže je iniciovať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní žiakov o potravinách, správnych stravovacích návykoch ako súčasť zdravého životného štýlu. Dôležitá je úloha potravín pri ochrane zdravia, pri obezite a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia.

Okrem zrealizovaných aktivít, ktoré boli zamerané na zdravé jedlo, žiaci so svojimi pani učiteľkami navštívili aj ovocno-zeleninovú záhradu, kde mali možnosť  spoznať a ochutnať rôzne druhy domácej zeleniny. Žiaci boli nadšení a obohatení o nové vedomosti.

Bc. Marta Játiová

      Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nadacia pre deti Slovenska                    Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt johnson controls             Súvisiaci obrázok

V marci 2019 sa traja pedagogickí zamestnanci zúčastnili vzdelávania „Život mladých pod kontrolou“. Tento projekt realizovala Nadácia pre deti Slovenska a bola podporená Johnson Controls International v Nadácii Pontis.

Od mája do októbra 2019 sme svoje vedomosti a skúsenosti zo vzdelávania šírili ďalej medzi žiakov našej školy. Zakúpili sme pokladne, tovar do obchodu, kalkulačky, matematické hry a ďalšie školské potreby. Žiaci s nimi pracujú priebežne na hodinách matematiky, vlastivedy, geografie či vecného učenia. Vo fotogalérii si môžete pozrieť, že nové školské pomôcky sa im páčia a radi s nimi pracujú.

Za zapojenie do projektu ďakujeme riaditeľke školy Mgr. Anne Ďurajkovej, Nadácii pre deti Slovenska, dobrovoľníkom Johnson Controls International.

                                                                                                                  Mgr. Valéria Kuceljová

XII. ročník M SR žiakov špeciálnych základných škôl v stolnom tenise sa uskutočnil 24. októbra 2019 tradične v priestoroch telocvične Gymnázia a ZŠ Ul. Lániho v Bytči. Žiaci boli rozdelení podľa vekových kategórií v dvojhrách a štvorhrách. XII. ročníka sa zúčastnilo celkom 13 škôl z Trenčína, Považskej Bystrice, Púchova, Prešova, Bielych Vôd, Rožňavy, Detvy, Dobšinej, Prievidze, Vráblí, Ružomberka, Bytče a Zvolena. Vo fotogalérii si môžete pozrieť priebeh turnaja. Ďakujeme tanečníkom zo SŠI v Bytči za kultúrny program a spestrenie M SR.

Mgr. Zdena Počarovská

Sedemnásty október sa niesol v znamení ochrany prírody. Spolu s vybranými žiakmi šiesteho až deviateho ročníka sme sa vydali do krásnej súľovskej prírody. Lúky v Prírodnej rezervácii Súľovské skaly sú miestom, kde rastú mnohé zákonom chránené rastliny (napr. prvosienka holá, poniklec prostredný) a tiež tu žije veľa vzácnych motýľov (jasoň červenooký, dúhovec väčší a iné). Mnohé druhy sú výnimočné a vyskytujúce sa iba v tomto regióne. Ako už niekoľko rokov po sebe, aj tento rok, naši žiaci vyčistili lúku od náletových drevín, a tým prispeli k ochrane prirodzeného biotopu potrebného pre život týchto vzácnych druhov. Počasie aj slniečko nám po celý čas prialo a spolu so žiakmi sme si užili krásy jesennej prírody.

Mgr. Jana Frniaková

V dňoch 11. - 13. októbra sa uskutočnil XIII. ročník Medzinárodného turnaja v unifikovanom futbale v Zlíne. Zúčastnilo sa na ňom 14 družstiev chlapcov z Rakúska, San Marína, Litvy, Maďarska, Poľska, Česka a Slovenska. Práve Slovenskú republiku reprezentovalo družstvo chlapcov SŠI Bytča a Gymnázia Bytča. Podali kvalitný výkon a v silnej medzinárodnej konkurencii obsadili krásne druhé miesto, hneď za ich jediným premožiteľom Litvou. K výbornému výkonu a striebru srdečne blahoželáme!

Miroslav Kurinský

Minulý rok sme po triedach a na chodbách našej školy rozmiestnili nádoby na triedený odpad – plast a papier. Aj v tomto školskom roku pokračujú naši žiaci a zamestnanci v zbere a triedení odpadu. Vo štvrtok 03.10.2019 sme si prednáškou pripomenuli, prečo je dôležité triediť odpad, ako ho správne triediť, a ktorá farba kontajnera je na aký odpad. Žiaci si v praxi otestovali triedenie odpadu, recyklačné značenie a boli oboznámení o zbere ďalších druhov odpadu na našej škole (elektro odpad, zber batérií a zubných kefiek). Na záver sme vyhlásili súťaž v zbere papiera, ktorá potrvá do konca mája.

Mgr. Jana Frniaková

Európsky týždeň športu sa konal v 40 krajinách Európy od 23. do 30. septembra 2019. Tento týždeň bol určený naozaj pre každého bez ohľadu na vek, zázemie či úroveň zdatností. Naša škola 26. septembra 2019 zorganizovala pre žiakov so stredným stupňom MP ŠZŠ Žilinského kraja už XI. ročník atletického trojboja. Túto peknú akciu prišli podporiť aj dve školy z Trenčianskeho kraja, za čo im patrí veľká vďaka. Žiaci súťažili v behu na 15 m, v skoku z miesta a v hode na cieľ.

Mgr. Zdena Počarovská

Každoročne sa na školách na počesť Terryho Foxa uskutočňuje symbolický beh, ktorým sa pripomína hrdinstvo mladého Kanaďana. Aj tento rok sa žiaci a učitelia našej školy spolu s malými škôlkarmi zapojili do tohto krásneho športového podujatia, čím vyjadrili solidaritu s ľuďmi chorými na rakovinu. Počasie nám prialo a navodilo príjemnú atmosféru. Všetky deti sa postavili na štart a dobehli šťastne do cieľa, za čo boli odmenené červeným jabĺčkom a medailou. Už teraz sa opäť tešíme na ďalšie športové aktivity.

Bc. Marta Játiová, Mgr. Katarína Valíčková

Posledné slnečné lúče sme využili na účelové cvičenie, ktoré sa uskutočnilo 26. septembra 2019. Na jesennom účelovom cvičení sa zúčastnili žiaci 3.-9. ročníka A variantu. Teoretická časť pozostávala z prezentácií na témy základy civilnej ochrany a ochrany pred požiarmi, základy prvej pomoci, orientácia v prírode – topografia a dopravná výchova. Následne v praktickej časti žiaci plnili jednotlivé úlohy na určených stanovištiach. Je namieste poďakovať všetkým cvičiacim za dodržiavanie disciplíny a riadiacim za perfektnú organizáciu a riadenie cvičenia. Jesenné účelové cvičenie splnilo všetky stanovené ciele. 

Mgr. Jana Frniaková, Ing. Pavol Bilas

Pri príležitosti Medzinárodného dňa proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi sme si dňa 23. septembra 2019 pripomenuli tento deň na triednickej hodine, na pracovnom vyučovaní a na hodine výtvarnej výchovy. Deti sú obzvlášť zraniteľné, keďže sa nedokážu adekvátne brániť praktikám dospelého páchateľa v prípade porušovania ich ľudských práv. Spôsobená trauma má ďalekosiahle dôsledky na zdravý psychický a fyzický vývin aj v dospelosti. Práce k pripomenutiu tohto dňa sme vystavili aj vo vestibule školy.

Ing. Pavol Bilas