Čistenie lúky

Prvé jarné lúče nás vylákali 23. marca do prekrásnej prírody Súľovských skál. Rastú tu mnohé zákonom chránené rastliny, napr. prvosienka holá, poniklec prostredný, horcokvet, zvonček maličký, kvety z čeľade vstavačovitých – orchidaceae. Žije tu aj veľké množstvo  motýľov, dosiaľ bolo zistených 225 druhov. K vzácnym motýľom, ktoré sa tu nachádzajú, patrí jasoň červenooký, dúhovec väčší, babôčka pávooká. K ochrane niektorých ohrozených druhov motýľov a rastlín, zvlášť jasoňa červenookého, prispeli vyčistením  lúky od náletových drevín v Prírodnej rezervácii Súľovské skaly aj naši deviataci, čím ochránili prirodzený biotop potrebný pre  život týchto  vzácnych druhov.  V čistení lúky budeme systematicky  pokračovať aj v ďalších rokoch.

Ing. Emília Šulajová

Návšteva knižnice

Mesiac marec prináša nielen jarné obdobie, ale je známy aj ako Mesiac knihy. Pri tejto príležitosti žiaci našej školy navštívili dňa 23.03.2018 Mestskú knižnicu v Bytči. Knižnicu sme navštívili postupne v štyroch skupinách. Pani knihovníčka nás privítala a  porozprávala  nám o knihách. Pre žiakov pripravila rôzne zaujímavé aktivity. Mladší žiaci si  vypočuli rozprávku O zajkovi Hrajkovi a zvieratkách z farmy a potom odpovedali na otázky – čo si zapamätali z rozprávky.  Hádali hádanky a nakoniec si vyfarbili maľovanky. Tiež si pozreli, aké knihy sa v knižnici nachádzajú. Starší žiaci sa rozprávali o veľkonočných zvykoch, o orientácii v knižnici a v knihách, čítali veľkonočné vinše a maľované hádanky. Niektorí  zarecitovali básničku alebo zaspievali pesničku. Nakoniec všetci dostali od tety knihovníčky sladkú odmenu.

Veríme, že aj týmto spôsobom si  žiaci  našej školy postupne vytvoria pozitívny vzťah ku knihám, ktorý im vydrží až do dospelosti.

Mgr. Eva Kováčiková

Môj priateľ počítač

V stredu, 14. 03. 2018, sa naša škola zúčastnila ďalšieho ročníka regionálneho podujatia „Môj priateľ počítač“. Podujatie organizoval Okresný úrad Žilina, odbor školstva a Spojená škola, J. M. Hurbana, Žilina.  

Opäť boli pozvaní žiaci a učitelia špeciálnych základných škôl žilinského regiónu, ktorí prišli ukázať vedomosti a zručnosti v práci s počítačom. Našu školu reprezentovali žiačky 7. ročníka Erika Garbierová a Pamela Štrkáčová.

V tomto školskom roku  v rámci finančnej gramotnosti bola zadaná téma:

„ Keby som bol milionárom...“

Žiaci sebe aj ostatným ukázali, že počítač nemusí byť len na hranie a konverzácie cez sociálne siete.  V dnešnej dobe je veľmi dôležité vedieť s ním pracovať a hlavne využiť nadobudnuté vedomosti v praxi. Všetci žiaci z každej pozvanej školy spracovali tému odlišným spôsobom. Videli a počuli sme prezentácie, krátke filmové videá, rozhovor ale aj prezentáciu na známu rozprávku O troch grošoch. Niektoré projekty boli úsmevné, iné zas vážne.

Naša prezentácia bola zameraná na to, ako by sa dal minúť jeden milión eur. Pracovali sme s internetom, skenerom... Odpovede sme hľadali na facebooku aj medzi kamarátmi. Pamela pridala do prezentácie aj svoj príbeh, ako by ona sama peniaze utratila. Jej príbeh zaujal mnohých, za čo si vyslúžila veľký potlesk.

                                                                                              Mgr. Viera Kalmanová

Tradičné veľkonočné zvyky

Vybraní žiaci II. stupňa a Praktickej školy sa dňa 22.03.2018 zúčastnili odbornej etnologickej prednášky o veľkonočných zvykoch, obradoch a tradíciách v našom regióne. Prednáška sa konala v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči. Súčasťou podujatia boli tvorivé dielne, kde si žiaci mali možnosť  ozdobiť veľkonočné vajíčko servítkovou technikou decoupage.

Mgr. Júlia Moravíková

Karaoke v ŠKD

V rámci voľnočasových aktivít  žiaci ŠKD a ŠI strávili popoludnie  už celosvetovo obľúbenou voľnočasovou aktivitou karaoke. Karaoke existuje v Japonsku od skorých 70tych rokov. Pojem karaoke sa skladá z japonského slova „kara“, čo znamená „prázdny“ a zo skratkového slova „oke“ čo znamená orchester. Deti spievali známe detské piesne, tancovali a dokonca svoj spev doprevádzali hrou na  jednoduché  hudobné nástroje.

Mgr.  Daniela Vyšná