Brány školy sa nám pred Vianocami zavreli a my sme sa ocitli v neľahkej situácii. Som naozaj rada a vďačná za všetky technické vymoženosti, ktoré nám umožňujú, aby sme sa navzájom videli a spolu sa učili online. Musím pochváliť žiakov 4. a 5. ročníka, ktorí sa danej, náročnej situácie zhostili naozaj výborne. S chuťou a s optimizmom spolu zdolávame denno-denné prekážky. Deti si opakujú hlásky, vety, násobilku i vybrané slová. Je úžasné vidieť detský úsmev bez rúška! Verím, že všetko zlé rýchlo pominie a v zdraví sa stretneme v škole. Veľké ďakujem patrí rodičom! Milé maminy a ocinovia, bez Vás by takáto forma učenia nebola možná. Ešte raz ďakujem za ochotu a skvelú spoluprácu!

Mgr. Martina Koišová

Aj naša škola patrí medzi tie školy, ktoré sa zapojili do súťaže organizovanej Tlačovou agentúrou Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave pod názvom  Nebuď otrok drog 6.

V spodnej časti tohto článku sú uvedené odkazy, ktoré majú pôsobiť na vytváranie aktívneho protidrogového postoja. 

Súťaž vznikla ako súčasť projektu, ktorá je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít na rok 2020.

Cieľom súťaže je podporiť aktivity zamerané na predchádzanie užívaniu návykových látok a informovať o rizikách s tým spojených v cieľovej skupine žiakov.                           
Súťaž prebieha od 21. 12. 2020 do 31. 1. 2021.
Zoznam vyžrebovaných výherných škôl bude zverejnený 20.02. 2021 na webovej stránke www.nebudotrokdrog.sk a na stránke www.skolske.sk.                                           

Relácie budú postupne sprístupnené od 21.12. 2020 do 31.01. 2021, 12:00 hod.

 
 
 
 
 
 
Koordinátor pre ľudské práva a drogovú prevenciu
Ing. Pavol Bilas

Problém ochrany životného prostredia je globálny, týka sa každej sféry života, každého jednotlivca, a preto danej problematike venujeme vo všetkých organizačných zložkách školy veľký priestor a čas. Naším cieľom je prispievať k rozvoju osobností detí a žiakov tak, aby už od útleho veku získavali vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné k rastu ich environmentálneho povedomia, k ochrane životného prostredia a k úcte ku všetkému živému. Pedagogickí zamestnanci školy sa počas vyučovacích hodín v  rámci medzipredmetových vzťahov pravidelne venujú tematike ochrany životného prostredia, preto pojem environmentalistika nie je pre deti a žiakov našej školy cudzím pojmom. Nielenže poznajú význam daného slova, ale skutočne sú spolu so zamestnancami školy ohľaduplní a zodpovední voči životnému prostrediu. Spoločne separujeme odpad, zbierame papier, staráme sa o školskú zeleň, šetríme energie, vyrábame kŕmidlá a vtáčie búdky, zapájame sa do rôznych environmentálnych súťaží a robíme veľa ďalších aktivít.

Ako po minulé roky, aj tento rok sme sa zapojili do medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet, ktorú vyhlasuje Slovenská agentúra životného prostredia. Poslaním  súťaže je vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Prostredníctvom jubilejnej témy 25. ročníka Je to v mojich rukách mohli deti a žiaci spolu s pedagógmi rozobrať environmentálne problémy súčasnosti a následne výtvarne alebo literárne vyjadriť svoj pohľad na túto tému, na dnešný svet, na situáciu, v ktorej sa nachádzame a spoločne hľadať riešenia.

Do súťaže Zelený svet 2020 sa zapojili výtvarnými prácami žiaci našej špeciálnej základnej školy. V konkurencií 1524 výtvarných a 26 literárnych prác obstáli excelentne. S potešením sme prijali správu organizátorov o udelení dvoch ocenení pre našich deviatakov. Erik Ďurkech získal za svoju kolorovanú kresbu s názvom „EKOdedina“ ocenenie v kategórií „Kresba, maľba, grafika, kombinované techniky“. Hlavnú cenu Zeleného Sveta udelila porota Silvii Majerovej za kolorovanú kresbu „Symbióza“. Oceneným žiakom srdečne gratulujeme!
Opäť nám ukázali, že majú úžasnú fantáziu a nápady, ktoré vedia aj umelecky stvárniť. Poďakovanie patrí aj ostatným žiakom a ich pedagógom za krásne výtvarné práce prezentujúce vzťah k životu a prírode, s ktorými sa zapojili do súťaže. Môžete si ich pozrieť TU.

Viac o výstave a fotografie ocenených prác si môžete pozrieť na https://www.ewobox.sk/clanok/vysledky-25-rocnika-umeleckej-sutaze-zeleny-svet?preview=517

 

                                                                                 Mgr. Božena Bašová, Mgr. Jana Frniaková

Už sme si zvykli, že takmer každý deň v roku si pripomíname nejaký medzinárodný, európsky či národný sviatok. V tretí decembrový deň sme si pripomenuli Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Všetci žiaci s autizmom sa v tento deň zapojili do tvorivej aktivity Spoločne to zvládneme, ktorej cieľom bolo pripomenúť si význam vzájomnej pomoci medzi ľuďmi a čaro blížiacich sa vianočných sviatkov. Zhotovili Deda Mráza so sánkami a darčekmi. Žiaci z triedy AUT I. vyrobili postavu Deda Mráza zo sena. Žiaci z triedy AUT II. darovali Dedovi Mrázovi krásne biele sane a žiaci z triedy AUT III. naplnili tieto sane nádhernými darčekmi. O tom, že našich žiakov táto práca zaujala a mali z nej veľkú radosť svedčia aj priložené fotografie.

 

Padaj, sniežik, padaj,
nech ťa máme veľa,
nech sa pretekáme
s vetrom ani strela.
 
                                           Padaj, sniežik, padaj,
                                           na lúky a stráne,
                                           pretože my s tebou
                                           veľké plány máme.

 

Žiaci sa pri práci naučili zimnú báseň a poprosili Deda Mráza o krásne biele Vianoce.

Mgr. Milada Randová

Aj žiaci so Spojenej školy internátnej v Bytči pravidelne zbierajú vrchnáčiky z PET fliaš a tie doteraz odovzdali tým deťom, ktoré potrebovali pomoc. Keď v novembri vyrástlo pred Mestským úradom v Bytči kovové srdce na plastové vrchnáky, tak sme sa rozhodli aj my zapojiť a pomôcť dobrej veci a spoločne vyzbierané vrchnáky sme doň vhodili. Napriek tomu, že aj naše deti patria do skupiny zdravotne znevýhodnených, s radosťou a nezištne sa snažia pomáhať tým, ktorí to potrebujú viac. Spojili sme príjemné s užitočným a veríme, že sociálne cítenie našich žiakov budeme rozvíjať aj ďalej.

Mgr. Katarína Hrtánková Sečňová, Bc. Marta Játiová

S radosťou sme sa zapojili do 48. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže LIDICE 2020. Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo rok 2020 Medzinárodným rokom zdravia rastlín. Zdravé rastliny sú významné pre všetok život na Zemi, pre fungovanie ekosystémov, pre bezpečnosť potravín, pomáhajú udržiavať zdravé životné prostredie a prekonávať klimatické zmeny. Podporujú boj proti hladomoru, biede a podvýžive. Rastliny patria k človeku odpradávna. Práve preto bola ústrednou témou súťaže KRAJINA. Mladí umelci si mohli vybrať z týchto  podtém:

  • Život rastlín a stromov
  • Bohatosť a formy krajiny
  • Krajina a domov
  • Krajina poznačená činnosťou človeka
  • Atmosféra krajiny - jej nálada, vône, zvuky
  • Architektúra a krajina
  • Zvieratá v krajine
  • Horizonty

Do súťaže sme zaslali 14 prác žiakov našej školy. Porota posudzovala 22 216 prác detí zo 78 štátov sveta a udelila 1403 ocenení. S potešením sme prijali správu o udelení ČESTNÉHO UZNANIA žiačke 9. ročníka Silvii Majerovej a žiakovi druhého ročníka Jožkovi Majštiníkovi. SRDEČNE BLAHOŽELÁME. Diplomy, fotografie ocenených žiakov a ich práce si môžete pozrieť TU.

Viac o výstave a fotografie ocenených prác si môžete pozrieť na https://www.mdvv-lidice.cz/aktualni/exponaty/evropa/41/

Mgr. Božena Bašová

Aj tento školský rok sme sa v rámci osláv Medzinárodného dňa školských knižníc prihlásili do celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. Súťažnú prácu, s ktorou sme sa v októbri do uvedenej súťaže zapojili, sme zverejnili vo forme prezentácie na webovom sídle školy v príspevku  Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice.

S potešením sme prijali informáciu Mgr. Rozálie Cenigovej, ústrednej metodičky pre školské knižnice Slovenskej pedagogickej knižnice z Bratislavy, o udelení ocenenia našej škole. V rámci celoslovenského projektu sme sa spomedzi 56 školských  knižníc umiestnili na výbornom 3. mieste. Srdečná gratulácia a veľké poďakovanie patrí všetkým žiakov a učiteľkám, ktoré sa do súťaže zapojili, ako aj hlavným koordinátorkám súťaže Mgr. Evke Kováčikovej a Mgr. Janke Kačincovej, vedúcim školskej a učiteľskej knižnice.

Tlačovú správu o súťaži „Poznáme už víťazov osláv Medzinárodného dňa školských knižníc“ zverejnilo na svojom webovom sídle aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a vy si ju môžete prečítať  na  https://www.minedu.sk/pozname-uz-vitazov-oslav-medzinarodneho-dna-skolskych-kniznic/

Mgr. Božena Bašová

Kobukrav, občianske združenie, Trhovisko 444/6 Dunajská Streda, vyhlásilo v júni 2020 pre deti vo veku od 3 do 15 rokov medzinárodnú súťaž v kreslení "Ja a koronavírus" tematicky zameranú na pohľad detí na koronavírus a ich zážitky z obdobia karantény. Myšlienkou súťaže bolo uctiť si kresbami obete koronavírusu a vytvoriť z nich mozaiku kresieb, aby každá obeť mala svoju kresbu. Do medzinárodnej súťaže  sa úspešne zapojili aj žiaci našej školy. Za kolekciu prác získala ocenenie celá naša škola, ale porota udelila aj individuálne ocenenia dvom žiakom ŠZŠ – deviatačke Silvii Majerovej a štvrtákovi Peťkovi Minárikovi. Blahoželáme a tešíme sa, že máme v škole takých šikovných, vnímavých,  pozorných a tvorivých žiakov a žiačky. Práce našich žiakov si môžete pozrieť v priloženej prílohe.

Mgr. Božena Bašová

Spojenú školu internátnu v Bytči navštevujú iba dobré deti a vzorní žiaci, o čom svedčí aj návšteva sv. Mikuláša, ktorý k nám zavítal v piatok aj so svojimi anjelmi. Samozrejme, že sa k nemu prikmotrili aj nezbedné čertiská, pretože sa im do pekla doniesla správa, že niektorým deťom a žiakom našej školy začínajú vytŕčať čertovské rožky. Našťastie, sa táto správa nezakladá na pravde, preto čerti odišli z našej školy s dlhým nosom a prázdnym vrecom. Mikulášska nádielka bola tento rok aj vďaka mestu Bytča bohatšia ako inokedy, za čo sa chceme všetkým, ktorí sa o to pričinili, srdečne poďakovať.

Mgr. Božena Bašová

 

Pomaličky, krôčik po krôčiku, sa k nám blížia najkrajšie sviatky roka, všetkými milované, Vianoce. Deti zo ŠZŠ majú veľké srdiečka a ukázali, že sa vedia podeliť. S radosťou, v každej triede, naplnili krabicu niečím voňavým, sladkým, slaným, teplým, niečím na čítanie i niečím malým na pamiatku. Deťom krásne žiarili očká a mali úprimnú radosť, keď do školy nosili darčeky a krabičky sa postupne plnili. Škola vyzerala ako Ježiškova dielňa a naši šikovní žiaci ako malí milí anjelici, ktorým záleží na šťastí a radosti ľudí okolo seba. Naozaj, niet krajšieho pocitu, ako keď sa podelíme s ostatnými a z lásky niečo darujeme!

                                                                                                           Mgr. Martina Koišová

Celoslovenský festival Dni nádeje otvoril v roku 2020 už svoj 26. ročník. Podujatie je zamerané na prevenciu patologických javov v spoločnosti. Skladá sa z osvetovej, preventívnej, športovej a kultúrnej časti. V tomto pandemickom období sa jednotlivé aktivity nedajú realizovať podľa plánu, ale aj napriek tomu organizátori uskutočnili aspoň tie, ktoré im nariadené opatrenia umožnili. Medzi ne patrí aj výtvarná a literárna súťaž, ktorá poskytuje deťom, žiakom a mládeži možnosť umelecky vyjadriť svoj vzťah k životu a zmysluplnému  využívaniu voľného času. Dni nádeje sú priestorom pre všetkých, ktorých sa dotkla problematika závislostí, ale aj pre tých, ktorí svojimi aktivitami poukazujú na ich riešenia.

Ďakujeme organizátorom a pani riaditeľke Ing. Anne Halečkovej, že sme mohli byť súčasťou zmysluplného projektu.

Výtvarné práce našich žiakov, s ktorými sme sa zapojili do podujatia, si môžete pozrieť TU.

                                                                                                                Mgr. Božena Bašová, Ing. Pavol Bilas

Advent, advent, štyri sviece, prvá z nich sa zatrbliece. Za ňou druhá, tretia zhorí, prinesieme stromček z hory. A keď štvrtá horí stíška, tešíme sa na Ježiška. Blíži sa najkrajšie obdobie roka. Sviatky radosti, lásky a pokoja. Začíname si ich uvedomovať vždy, keď sa na adventnom venci rozhorí prvá sviečka a celým mestom sa šíri vôňa ihličia, medovníčkov i prskaviek. Všetci ľudia sú k sebe milší, pozornejší, láskavejší. Vianoce bez výnimky milujeme! Do tejto skupiny patríme aj my, žiaci Praktickej školy. Advent si aj tento rok pripomenieme zapálením prvej adventnej sviece na našich vlastnoručne vyrobených vencoch, už túto nedeľu. Tvorenie nám išlo od ruky aj vďaka nádherným vianočným piesňam. Ako to v našej triede vyzeralo vám prezradia fotky.

Všetkým prajeme pokojné prežitie adventného obdobia. Nech Vaše srdcia zaplní radosť, úprimnosť a láska.

Žiaci Praktickej školy

Naši šikovníci zo 4. a 5. ročníka majú veľmi radi PVC. Sú pracovití a kreatívni. Stále niečo vymýšľajú! Radi nielen kreslia, pília a šmirgľujú drevo, ale aj šijú a prišívajú. Práca s ihlou, niťou a gombíkmi im ide jedna radosť. Hravo zvládnu prišiť na kúsok látky dvojdierkové i štvordierkové gombíky. Veľkou výzvou bol uzlík, a potom to už išlo ako na dobrej sánkovačke. Zrazu sme sa ocitli v malej krajčírskej dielničke medzi usilovnými škriatkami, ktorým práca ide veselo od ruky. Ovzduším sa niesla nádherná predvianočná nálada, ktorú sme doplnili spevom a počúvaním vianočných a mikulášskych pesničiek.

Mgr. Martina Koišová, Ing. Pavol Bilas

 

My sme deti šikovné,

veľmi radi tvoríme.

Nalepíme hrušku,

ochutnáme trošku.

Z jabĺčka si dáme tiež,

na papieri sa zjaví jež.

Rozprávková kniha, nožnice a lep,

do sveta fantázie s nami leť.

 

 

Šikovní žiaci z B a C variantu pod vedením svojich kreatívnych pani učiteliek vytvorili čarokrásne pestrofarebné jesenné dielka. Nechýbalo typické ovocie pre toto ročné obdobie. Strihali, lepili, farbili a popri tom si veselou hravou formou opakovali farby, písmenká, čísla i znaky jesene. Zašli si aj na prechádzku, počas ktorej sa na deti usmievalo zubaté slniečko. Nikto sa do školy ani domov nevrátil naprázdno, ale s kopou gaštanov a veselou kyticou farebného lístia. V každej triede dáva na deti pozor nezbedný šarkan či milý hnedý ježko. Ďakujeme pani Jeseň za bohatú nádielku ovocia, zeleniny a úžasných podnetov i nápadov!

                                                                                                         Pani učiteľky B a C variantu

Dňa 18.11. sme si na našej škole aktívne pripomenuli Medzinárodný deň bez fajčenia. Žiaci si pozreli krátku prezentáciu o negatívnych vplyvoch fajčenia na ľudský organizmus. Sami odsúdili fajčiarov a mnohí sa priznali, že, žiaľ, neraz boli účastníkmi pasívneho fajčenia. Naučili sme sa rôzne nové pojmy, ako ľahké drogy, nikotín i chronická obštrukčná choroba pľúc. Nasledovala zaujímavá a obohacujúca diskusia, do ktorej sa deti zapájali a kládli podnetné otázky. Sme veľmi radi, že žiaci ŠZŠ v tom majú jasno a jednohlasne fajčenie i fajčiarov odsúdili. Chcú žiť zdravo a peniaze míňať na príjemnejšie veci, pretože: ,,Cigareta - páchnuca vňať z buriny, ktorá má na jednom konci oheň a na druhom blázna.” (Abraham Lincoln)

Mgr. Martina Koišová, Ing. Pavol Bilas

 

Nádherná a očarujúca jeseň hrala všetkými farbami aj v našej triede. Vietor sa popreháňal nielen po uliciach, ale pani Jeseň zafúkol aj do našej triedy a priniesol nám nádherné jesenné motívy. Tekvičky, jabĺčka, hruštičky a ostatné ovocie sa zmenili na rozprávkové postavičky. Sladké ovocie, ktoré je plné vitamínov deťom veľmi chutilo. Keď vykuklo slniečko, vetrík nás spolu so šarkanmi odniesol do parku. Odrazu sme sa ocitli v nádhernej krajine plnej pestrofarebných listov. Listy, ktoré padali zo stromov nám pripravili nevídanú krásu. Bolo úžasné počuť šušťanie listov pod nohami.      S plnou taškou pestrofarebných listov sme sa vrátili do triedy, kde sme si vyrobili nádhernú jesennú vílu. Jeseň je prekrásne ročné obdobie, ktoré má svoje čaro. Možno aj dažďové kvapky, ktorých býva viac, sa nám snažia vyrozprávať rozprávkový príbeh. Matka príroda nám opäť priniesla nezabudnuteľný pohľad. Keď pôjdeme po lese, skúsme sa nadýchnuť a započúvať sa, ako nám vetrík hovorí, že onedlho Jeseň odovzdá svoje žezlo pani Zime.

                                                                                                                                   Mgr. Mária Holáčiková