Problém ochrany životného prostredia je globálny, týka sa každej sféry života, každého jednotlivca, a preto danej problematike venujeme vo všetkých organizačných zložkách školy veľký priestor a čas. Naším cieľom je prispievať k rozvoju osobností detí a žiakov tak, aby už od útleho veku získavali vedomosti, zručnosti a schopnosti potrebné k rastu ich environmentálneho povedomia, k ochrane životného prostredia a k úcte ku všetkému živému. Pedagogickí zamestnanci školy sa počas vyučovacích hodín v  rámci medzipredmetových vzťahov pravidelne venujú tematike ochrany životného prostredia, preto pojem environmentalistika nie je pre deti a žiakov našej školy cudzím pojmom. Nielenže poznajú význam daného slova, ale skutočne sú spolu so zamestnancami školy ohľaduplní a zodpovední voči životnému prostrediu. Spoločne separujeme odpad, zbierame papier, staráme sa o školskú zeleň, šetríme energie, vyrábame kŕmidlá a vtáčie búdky, zapájame sa do rôznych environmentálnych súťaží a robíme veľa ďalších aktivít.

Ako po minulé roky, aj tento rok sme sa zapojili do medzinárodnej súťaže umeleckej tvorivosti detí a mládeže Zelený svet, ktorú vyhlasuje Slovenská agentúra životného prostredia. Poslaním  súťaže je vštepovať deťom vzťah k prírode a životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Prostredníctvom jubilejnej témy 25. ročníka Je to v mojich rukách mohli deti a žiaci spolu s pedagógmi rozobrať environmentálne problémy súčasnosti a následne výtvarne alebo literárne vyjadriť svoj pohľad na túto tému, na dnešný svet, na situáciu, v ktorej sa nachádzame a spoločne hľadať riešenia.

Do súťaže Zelený svet 2020 sa zapojili výtvarnými prácami žiaci našej špeciálnej základnej školy. V konkurencií 1524 výtvarných a 26 literárnych prác obstáli excelentne. S potešením sme prijali správu organizátorov o udelení dvoch ocenení pre našich deviatakov. Erik Ďurkech získal za svoju kolorovanú kresbu s názvom „EKOdedina“ ocenenie v kategórií „Kresba, maľba, grafika, kombinované techniky“. Hlavnú cenu Zeleného Sveta udelila porota Silvii Majerovej za kolorovanú kresbu „Symbióza“. Oceneným žiakom srdečne gratulujeme!
Opäť nám ukázali, že majú úžasnú fantáziu a nápady, ktoré vedia aj umelecky stvárniť. Poďakovanie patrí aj ostatným žiakom a ich pedagógom za krásne výtvarné práce prezentujúce vzťah k životu a prírode, s ktorými sa zapojili do súťaže. Môžete si ich pozrieť TU.

Viac o výstave a fotografie ocenených prác si môžete pozrieť na https://www.ewobox.sk/clanok/vysledky-25-rocnika-umeleckej-sutaze-zeleny-svet?preview=517

 

                                                                                 Mgr. Božena Bašová, Mgr. Jana Frniaková