Dňa 16. októbra 2019 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili besedy s odborníkmi, na tému Nebojme sa hovoriť – protidrogová prevencia,  v rámci „Dní nádeje 2019“, konanej v Mestskom divadle v Žiline. Na besede vystúpila hlavná sestra Centra pre liečbu drogových závislostí v Považskom Chlmci a zamestnanec centra, abstinujúci alkoholik, ktorý sa v danom centre liečil. Vo veľmi spontánnom a pútavom vystúpení nás previedol úskaliami svojho života, keď požíval alkohol. V závere uviedol, že jeho plnohodnotný život sa začal až odo dňa abstinovania. Beseda pokračovala diskusiou, kde žiaci položili veľa zaujímavých otázok.

Ing. Pavol Bilas