Posledné slnečné lúče sme využili na účelové cvičenie, ktoré sa uskutočnilo 26. septembra 2019. Na jesennom účelovom cvičení sa zúčastnili žiaci 3.-9. ročníka A variantu. Teoretická časť pozostávala z prezentácií na témy základy civilnej ochrany a ochrany pred požiarmi, základy prvej pomoci, orientácia v prírode – topografia a dopravná výchova. Následne v praktickej časti žiaci plnili jednotlivé úlohy na určených stanovištiach. Je namieste poďakovať všetkým cvičiacim za dodržiavanie disciplíny a riadiacim za perfektnú organizáciu a riadenie cvičenia. Jesenné účelové cvičenie splnilo všetky stanovené ciele. 

Mgr. Jana Frniaková, Ing. Pavol Bilas