Dňa 25. júna 2019 sa na našej škole uskutočnili letné účelové cvičenia so žiakmi 4. až 10. ročníka variantu A a variantu B. V teoretickej aj praktickej časti účelového cvičenia sa žiaci dozvedeli ako postupovať pri mimoriadnych udalostiach, upevnili si základné vedomosti a postupy pri záchrane života i zdravia a samozrejme nemohla chýbať ani orientácia v prírode či dopravná výchova. Žiaci plnili na siedmich stanovištiach rôzne úlohy – hod na cieľ, skákanie vo vreci, balenie evakuačnej batožiny, použitie trojrohej šatky, ošetrenie zlomeniny, prenos raneného, chemický únik a iné. Vďaka krásnemu počasiu sa nám podarilo splniť všetky stanovené ciele a spolu so žiakmi sa už tešíme na budúcoročné účelové cvičenie.

 Mgr. Jana Zlochová