Otvorenie školského roka

Štvrtý september bol dňom slávnostného otvorenia školského roka 2017/2018. Program v hlavnej budove školy viedla pani učiteľka Mgr. Milada Randová, ktorá pripomenula deťom, žiakom a rodičom najdôležitejšie okamihy zo života našej školy, ktoré sa odohrali v minulom školskom roku. Pani riaditeľka, Mgr. Anna Ďurajková, privítala všetkých zúčastnených a v príhovore im zaželala veľa úspechov. Informovala o rozdelení detí a žiakov do jednotlivých tried a taktiež pripomenula to najdôležitejšie, a síce, že škola nie sú len učebné plány a osnovy, sú to i noví kamaráti, množstvo zážitkov a radosť zo získavania vedomostí.

Mgr. Júlia Moravíková