UF vyrocie 1

Komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád. Slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí. Tieto slová platia v našej škole mnohonásobne viac. Sú zrkadlom pre všetkých nás, kde spolu vytvárame jeden veľký obraz jedinečnosti, spolupatričnosti, radosti, lásky, priateľstiev, úsmevu a čarovných okamihov tak, aby sme mohli spolu v našej škole zažívať chvíle, na ktoré sa nezabúda. Chvíle, ktoré sú  nezmazateľne vryté v mysli, našli si kútik v našich srdciach a často sa k nim vraciame. Škola v nás všetkých zanecháva nezabudnuteľný odkaz. Bez vás by škola nebola tým, čím je dnes, a preto moje veľké ďakujem patrí a vždy bude patriť vám všetkým: deťom, žiakom, pedagógom, odborným zamestnancom, nepedagogickým zamestnancom, rodičom a priateľom. A takto plynie život v našej škole.

Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy