zamocek

Ďalšou z aktivít, ktorou sa v našej škole snažíme deti a žiakov motivovať k čítaniu, k záujmu o knihy a rozvíjať ich predčitateľskú a čitateľskú gramotnosť, bola aktivita Veľkí čítajú malým. Zhostili sa jej žiaci šiesteho ročníka. Poslucháčmi boli deti zo špeciálnej materskej školy, a tak sa šiestaci vymenili s pani učiteľkami a prišli detičkám prečítať rozprávku pred obedným spaním. Vybrali si rozprávku Drevený zámoček. Každý žiak predstavoval jedno zvieratko a nechýbal ani rozprávač. Šiestaci si pre škôlkarov pripravili aj rozprávkové omaľovanky a zvieratká na paličkách, aby si po spaní mohli zahrať divadielko či jednotlivé postavičky vymaľovať. Takouto metódou zážitkového učenia sa rozvíja motivácia, sociálne a komunikačné zručnosti žiakov.
Rozprávku Drevený zámoček deti špeciálnej materskej školy už dobre poznali. Podobnú rozprávku s názvom Rukavička, kto v tebe býva? si čítali a dramatizovali už vo februári. Pri dramatizácii rozprávky si hravou formou precvičili svoj jazýček, vzájomnú komunikáciu, upevňovali si kamarátske vzťahy medzi sebou, rozvíjali fantáziu a predstavivosť. Bez ohľadu na to, či nájdu deti vo svojej knižnici rozprávku o rukavičke alebo zámočku, každá nesie posolstvo, že „dobrých priateľov sa všade veľa zmestí.“
Ďakujeme žiakom šiesteho ročníka za ich snahu o zážitkové čítanie pre našich škôlkarov, za čo im bol veľkou odmenou široký úsmev a potlesk malých kamarátov.

Mgr. Ľubomíra Kucková, Mgr. Júlia Moravíková