Prezentácia Pohyb hrou - cvičenia a hry na rozvoj koordinačných schopností pre deti mladšieho školského veku - 2. časť - názorne zobrazuje rozvíjanie uvedených schopností u našich žiakov v ŠKD pod vedením Miroslava Kurinského.

Prezentácia Netradičné techniky vo výtvarnej výchove - ukážky netradičných výtvarných techník.

Vypracovala Mgr. Daniela Vyšná

V rámci voľnočasových aktivít si žiaci ŠKD a ŠI spríjemnili štvrtkové popoludnie na spoločnej akcii Eko hry. V súťažno-zábavnej hre „Beh s donáškou“ si žiaci upevnili vedomosti o známych prírodninách, rozvíjali pohotovosť, postreh a pohybové schopnosti. Uvedomiť si dôležitosť zachovania všetkých organizmov na Zemi, pochopiť ich vzájomné vzťahy bolo cieľom eko hry „ Pavučina vzťahov “.

Bc. Mária Chabadová

Spojenie teoretických poznatkov s praktickým využitím v školskom klube detí ilustruje priložená prezentácia od p. vychovávateľa Miroslava Kurinského.

Prezentácia Finančná gramotnosť - ukážka prípravy na vyučovanie v ŠKD.

Vypracovala Mgr. Daniela Vyšná

Deti našej školy zo školskej družiny a školského internátu oslávili MDD športovo-súťažným popoludním spojeným s opekačkou. V príjemnom prostredí školského dvora vládla veselá nálada a radosť z pohybu. Na spoločnom priateľskom podujatí si deti pochutnali na voňavých špekáčikoch a nechýbala ani sladká odmena.

P. vychovávateľ Miroslav Kurinský spracoval prezentáciu v programe Microsoft Office PowerPoint s názvom Netradičné športy a hry v ŠKD a ŠI s podtitulom Vikingský šach. Ak by ste mali chuť zahrať si hru, v prezentácii nájdete jej pravidlá obohatené fotografiami detí ŠKD.

Deti ŠKD a ŠI sa v pondelok 26.10.2015 spoločne stretli na sezónnych hrách púšťania šarkanov. Na školskom dvore sa deti vybehali, vyšantili a veselo zabavili. Za svoju kreativitu pri zhotovení šarkanov boli všetky deti odmenené.

V priloženej prezentácii sa nachádzajú fotografie žiakov ŠKD v rámci záujmovej činnosti. Spracovnaná je v nej technika odtláčania z prírodného a technického materiálu.

Piaty marcový deň roku 2015 patril stolnému tenisu. V popoludňajších hodinách sa v telocvični školy konala súťaž O majstra ŠKD a ŠI.

Poradie na stupni víťazov bolo nasledovné:

1. miesto: Milan Klunda

2. miesto: Branislav Sládeček

3. miesto: Enrik Baláž.

Víťazom gratulujeme!

P. vychovávateľ Miroslav Kurinský spracoval prezentáciu na tému Netradičné športové aktivity v ŠKD, ŠI, na hodinách TEV - malý florbal. To, ako sa žiaci venujú tomuto športu priamo v našom ŠKD, si môžete pozrieť v prílohe.

Prezentáciu Zdravá výživa vypracovala p. vychovávateľka Adriána Sakalová, ako ukážku záujmovej činnosti v rámci zdravotnej výchovy v Školskom klube detí pri Špeciálnej základnej škole internátnej Bytča.

 

V priloženej prezentácii, vypracovanej p. vychvávateľom M. Kurinským,  si môžete prečítať o cieľoch a  úlohách rekreačnej telesnej výchovy v školskom klube detí a školskom internáte. Teoretická časť je doplnená fotografiami žiakov školského klubu a školského internátu.

 

Žiaci ŠKD a ŠI strávili 02.06.2014 popoludnie plné zábavy, športu a súťaží pod názvom "Drogy nie! Radšej šport a zábava."

V dňoch 05.03.-12.03.2014 sa uskutočnil turnaj o majstra školského klubu detí a školského internátu v stolnom tenise.

Víťazmi sa stali: Milan Klunda (mladší žiaci) a Adam Cabaj, ktorý obhájil minuloročné prvenstvo v kategórii starších žiakov.