SnímkaVzájomným čítaním v skupinách, čítaním na pokračovanie, prerozprávaním prečítaných textov sme spoločne v ŠKD a ŠI rozvíjali čitateľskú gramotnosť.

Naše spoločné aktivity za prvý polrok si môžete pozrieť v prezentácií.

Bc. Monika Adamová