V prílohe sa nachádza školský poriadok Špeciálnej materskej školy.