KRITÉRIÁ NA PRIJATIE UCHÁDZAČOV

 BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY DO PRVÉHO ROČNÍKA PRAKTICKEJ ŠKOLY

VZDELÁVACIEHO PROGRAMU NIŽŠIE STREDNÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE

 

Praktická škola, Mičurova 367/3, Bytča je organizačnou zložkou Spojenej školy internátnej, Mičurova 364/1, Bytča a sídli v elokovanom pracovisku školy na ul. Mičurova 367/3, Bytča. Praktická škola Bytča podľa § 99 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní je typ školy, v ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti alebo v strednej škole. Vzdelávací program praktickej školy pod názvom „Učíme sa pre život“ pripravuje žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, pričom sa títo žiaci zacvičujú na vykonávanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom.

 

Praktická škola v Bytči poskytuje prípravu v odbore: remeselné práce odbor: 6492 E 00

 

Riaditeľka Praktickej školy v Bytči po prerokovaní v pedagogickej rade určila podmienky a kritériá na prijatie uchádzačov do praktickej školy nasledovne:

 

(1) Do praktickej školy budú prijatí žiaci s mentálnym postihnutím alebo žiaci s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti.

(2)

Do praktickej školy budú prijaté aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo dospelí občania
s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti alebo praktickej škole, a to aj vtedy, ak nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 1.

(3)

K prijatiu žiaka do praktickej školy treba predložiť pedagogickú dokumentáciu, ktorú tvorí:

- Prihláška žiaka do praktickej školy s vyjadrením triedneho učiteľa, príp. výchovného poradcu a lekára

- Zápisný lístok na štúdium na strednej škole

- Pedagogická dokumentácia žiaka obsahujúca:

  • psychologické vyšetrenie so stanovením úrovne mentálnych schopností žiaka
  • špeciálno-pedagogickú diagnostiku žiaka
  • Rozhodnutie o prijatí žiaka do špeciálnej základnej školy
  • Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
    v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole

 

(4) Do praktickej školy budú prijatí žiaci na základe absolvovania individuálneho pohovoru s uchádzačmi a jeho zákonným zástupcom a po preštudovaní pedagogickej dokumentácie žiaka.

 

Záver z prijímacieho pohovoru:

Žiak vyhovel prijímaciemu pohovoru, ak spĺňa požadované kritéria a podmienky prijatia.

Žiak nevyhovel prijímaciemu pohovoru, ak nesplnil niektoré z požadovaných kritérií a podmienok.

 

Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy