KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV DO PRAKTICKEJ ŠKOLY, Mičurova 367/3, BYTČA

NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

Praktická škola

podľa § 99 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov je typ špeciálnej strednej školy, v ktorej vzdelávacie programy poskytujú vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakom s mentálnym postihnutím alebo žiakom s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným zdravotným postihnutím, ktorým stupeň postihnutia neumožňuje prípravu v odbornom učilišti alebo v strednej škole. Vzdelávací program praktickej školy pripravuje žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, pričom sa títo žiaci zacvičujú na vykonávanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom.

V praktickej škole neoddeliteľnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy je aj praktické vyučovanie.

Praktická škola Mičurova 367/3 Bytča poskytuje prípravu v odbore: remeselné práce

Kód odboru: 6492 E 00

Plánovaný počet žiakov 1. ročníka Praktickej školy pre školský rok 2023/2024: 3

Kritériá na prijatie uchádzača do Praktickej školy prerokované v Pedagogickej rade: 21.11.2022.

Uchádzač o prijatie so zdravotným znevýhodnením môže byť prijatý do 1. ročníka Praktickej školy v školskom roku 2023/2024 ak:

1.      úspešne ukončil základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a stupeň postihnutia mu neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti,

2.      sa jedná aj o inú fyzickú osobu s mentálnym postihnutím alebo dospelého občana s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktorý dovŕšil                         vek 18 rokov a nebol vzdelávaný v odbornom učilišti alebo praktickej škole, a to aj vtedy, ak nespĺňa podmienky uvedené v odseku 1,

3.      motorická úroveň, pracovné zručnosti  a jednoduchá komunikačná úroveň uchádzača dovoľujú zvládnuť obsah vzdelávacieho programu praktickej školy.

K prijatiu do Praktickej školy predkladá zákonný zástupca dieťaťa alebo plnoletý uchádzač:

1.      Prihlášku na vzdelávanie  spolu s potvrdeným hodnotením od riaditeľa základnej školy,

2.      správu z diagnostického vyšetrenia vykonanú v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva (Centre poradenstva a prevencie od 01.01.2023),

3.      potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti (ak má uchádzač zmenenú pracovnú schopnosť).

Uchádzač bude do Praktickej školy prijatý po vyhodnotení splnených kritérií bez prijímacích skúšok.

Forma a termín podania prihlášky:

1.      Prihlášku podáva zákonný zástupca elektronicky alebo v listinnej podobe.

2.      Zákonný zástupca alebo plnoletý uchádzač podá podpísanú prihlášku spolu s prílohami poštou alebo osobne  do 20. marca 2023 na adresu                             Praktickej školy, Mičurova 367/3, 014 01 Bytča.

3.      Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia (ak sa nejedná o plnoletého uchádzača). Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku                       podpíše iba jeden zákonný zástupca; o tejto skutočnosti  musia doručiť písomné vyhlásenie riaditeľke školy.

V Bytči  29.11.2022                                                                                                                                                                          Mgr. Anna Ďurajková, riaditeľka školy