V prílohe sa nachádza žiadosť o prijatie dieťaťa do školského klubu detí.