V prílohe sa nachádza Žiadosť o prijatie dieťaťa do školského internátu.