V prílohe sa nachádza Školský výchovný program pre školský internát.