Školský poriadok ŠMŠ

V prílohe sa nachádza školský poriadok Špeciálnej materskej školy.

ŠkVP pre ŠMŠ

V prílohe sa nachádza Školský výchovno - vzdelávací program Špeciálnej materskej školy Poď sa s nami hrať.

Ročný plán kontinuálneho vzdelávania ŠMŠ

V prílohe sa nachádza ročný plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov Špeciálnej materskej školy v Bytči na školský rok 2014/2015.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ŠMŠ

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2013/2014.

Plán práce ŠMŠ

V prílohe sa nachádza Plán práce Špeciálnej materskej školy v Bytči na školský rok 2014/2015.