Riaditeľka školy oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že v týždni od 25.01.2021 do 29.01.2021 (vrátane) bude vyučovanie pokračovať dištančnou formou.

Výpisy hodnotenia za I. polrok šk. roka 2020/2021 budú žiakom odovzdané osobne až v dobe návratu do školy.

Mgr. Anna Ďurajková