Riaditeľka Spojenej školy internátnej Bytča na základe ROZHODNUTIA ministra školstva č. 20219418:1-A1810 zo dňa 05.01.2021 oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že od 11.01.2021 do 15.01.2021 (vrátane) budú žiaci vzdelávaní dištančnou formou.

Triedni učitelia budú telefonicky kontaktovať žiakov a ich zákonných zástupcov dňa 08.01.2021. Vyučovanie dištančnou formou je povinné pre žiakov Špeciálnej základnej školy, Základnej školy pre žiakov s autizmom a žiakov Praktickej školy.

O čase a podmienkach nástupu na prezenčnú formu vzdelávania Vás budeme informovať v súlade s ďalšími vydanými rozhodnutiami a usmerneniami MŠVVaŠ SR, ÚVZ SR a zriaďovateľa školy.

Mgr. Anna Ďurajková