Riaditeľka školy udeľuje žiakom 6. ročníka riaditeľské voľno v dňoch 07.12.2020 až 11.12.2020 (vrátane) z dôvodu potvrdeného výskytu ochorenia COVID 19 u jedného pedagogického zamestnanca. Počas tohto obdobia žiaci dodržiavajú karanténne opatrenia (sú v domácom prostredí), kontrolujú si svoj zdravotný stav a v prípade výskytu príznakov ochorenia na COVID 19 kontaktujú svojho ošetrujúceho lekára.

Vyučovanie žiakov tejto triedy prebieha dištančnou formou podľa pokynov triednej učiteľky Mgr. Jozefíny Novotnej.

Žiaci ostatných ročníkov sa vyučujú prezenčnou formou, v prípade akýchkoľvek príznakov na ochorenie COVID-19 rovnako kontaktujú svojich ošetrujúcich lekárov.

 

Mgr. Anna Ďurajková