Riaditeľka školy udeľuje žiakom 7.- 8. ročníka riaditeľské voľno v dňoch 23.11.2020 až 30.11.2020 (vrátane) z dôvodu potvrdeného výskytu ochorenia COVID 19 u jednej žiačky v danej triede. Počas tohto obdobia žiaci dodržiavajú karanténne opatrenia (sú v domácom prostredí), kontrolujú si svoj zdravotný stav a v prípade výskytu príznakov ochorenia na COVID 19 kontaktujú svojho ošetrujúceho lekára.

Vyučovanie žiakov tejto triedy prebieha dištančnou formou podľa pokynov triednej učiteľky Mgr. Zdeny Počarovskej.

Mgr. Anna Ďurajková