Riaditeľka školy oznamuje zákonným zástupcom detí a zamestnancom školy, že v období od 02.11.2020 postupuje podľa Usmernenia ministerstva školstva, vedy a výskumu SR zo dňa 01.11.2020 (do doby jeho platnosti).

 

Zákonný zástupca môže priviesť do školy len dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s osobami, ktorým na základe výsledkov testovania na COVID-19 nebola nariadená karanténa.

 

Rovnako táto povinnosť platí aj pre každého zamestnanca školy, ktorý môže vstúpiť na pracovisko len v prípade, ak jemu alebo osobám žijúcim v spoločnej domácnosti nebola nariadená karanténa.

 

Zákonní zástupcovia detí a zamestnanci školy, ktorí sa dozvedeli na základe výsledkov testovania, že v posledných dňoch boli v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou, ktorá nežije v ich domácnosti, oznámia túto skutočnosť svojmu ošetrujúcemu lekárovi a riaditeľke školy, ktorí rozhodnú o ďalšom postupe.

 

Zákonný zástupca, návštevník školy a zamestnanec je povinný pri vstupe do školy odovzdať vyplnené Vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktoré je uvedené v prílohe.

 

Mgr. Anna Ďurajková

Prílohy:

Usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Vyhlásenie zamestnanca školy o bezinfekčnosti

Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19?