Naši žiaci majú kladný vzťah k prírode a životnému prostrediu. Pravidelne navštevujú národnú prírodnú rezerváciu Súľovské skaly. V rámci hodín vlastivedy sa žiaci 4.a 5. ročníka zúčastnili čistenia pridelenej lúky od náletových drevín. Pozorovali jesenné farby prírody, faunu a flóru. Učili sa priamo v teréne názvy drevín a rastlín. Počas krásneho slnečného dňa – 3.10.2017 - videli aj babôčku pávookú. Priniesli si aj množstvo prírodnín, ktoré využijeme na hodinách pracovného vyučovania.

Mgr. Zdena Počarovská

Aj tento rok sme sa so žiakmi Spojenej školy internátnej v Bytči zapojili do výtvarnej súťaže Celoslovenského protidrogového festivalu Dni nádeje 2017. Nadácia LÚČ v Žiline v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a Mestským úradom v Žiline zorganizovala už XXIII. ročník tohto podujatia, ktoré je zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov v spoločnosti. Žiaci vo svojich výtvarných prácach na témy „Drogy? Toto je moja odpoveď!“, „Ja vo svete, ja v živote“  alebo vo voľnej téme zobrazili zmysluplné využívanie voľného času, plnohodnotný život bez drog a nevhodných „kamarátov“.

Výtvarné  práce  žiakov  boli  ocenené  na  akadémii „Oskar nádeje 2017“, ktorá sa konala  05. 10. 2017 o 10. 00 hod. v Mestskom divadle v  Žiline. Na tomto podujatí boli v kategórii ŠZŠ ocenení aj  žiaci našej školy nasledovne:

1. miesto:  Marián Bondora - 6. ročník

2. miesto:  Emanuel Hošták - 9. ročník

3. miesto:  Adrián Zajac - 6. ročník

VŠETKÝM   SRDEČNE   BLAHOŽELÁME!

Mgr. Božena Bašová

Hoci nie je Valentína, 29. september sme venovali srdcovým témam – pripomenuli sme si Svetový deň srdca a riziká srdcovo-cievnych ochorení. Rozmanitými aktivitami sme sa snažili motivovať deti a žiakov k tomu, aby venovali dostatok pozornosti svojmu srdcu a nezabúdali, že prevencia je lepšia ako liečba. Starší žiaci si pozreli prezentáciu a náučné video o stavbe, funkcii a fungovaní srdca, rozoberali a skúmali školský model ľudského tela. Keďže už o srdci čo-to vedeli, mali veľa rôznych otázok a živo rozoberali reálne i menej reálne dotazy typu „čo keby...“ Po úsmevnej debate na vážnu tému nastala chvíľa pravdy. Žiaci mali možnosť počuť tlkot svojho srdca cez fonendoskop a nechať si zmerať krvný tlak. Zostali zaskočení, ale po prvých odvážlivcoch chcel už zistiť svoj tlak každý. Dokonca aj niektoré pani učiteľky, pani riaditeľka a zástupkyňa sa dali nahovoriť na „školskú preventívnu prehliadku srdiečka“. Žiaci skonštatovali, že dospeláci sú zdraví ako rybičky a ešte vydržia mnoho žiackych vylomenín :o)

Mladší žiaci zistili, že ľudské srdce vôbec nevyzerá tak, ako na ich obrázkoch. Ale veľmi dobre vedeli,  ako sa starať o svoje srdiečka, aby boli dlho zdravé – hlavne pohyb a šport. A že „Šport je zdravý“  dokázali aj zvieratká v rozprávke, ktorú si žiaci pozreli. Nakoniec predviedli svoju šikovnosť a namaľovali, ako si predstavujú zdravé srdiečko.

Škôlkari sa do športu vrhli sami. Hoci netušia, čo je prevencia a o tele a srdiečku vedia veľmi málo, podporujú jeho činnosť zo všetkých síl – behajú, šantia, vyskakujú – a to je tá najsprávnejšia cesta k zdravému životnému štýlu, dlhšiemu a lepšiemu životu.

                                                                                                           Mgr. Alena Korduljaková

Fotogaléria k aktivitám

Kultúrny dom v Bytči bol aj tento rok miestom prezentácie výsledkov práce  bytčianskych záhradkárov. Na výstave ovocia, zeleniny, kvetov a výrobkov z výpestkov, ktorá sa uskutočnila v dňoch 29.09. - 02.10.2017 sme mohli aj my, tak ako každý rok, prezentovať úrodu zo školského pozemku a školskej záhrady. Okrem toho naši šikovní žiaci spolu s pani učiteľkami vytvorili zaujímavú jesennú dekoráciu  z prírodnín, plodov jesene, ovocia a zeleniny, ktorá sa návštevníkom výstavy veľmi páčila.  Spolu s pani učiteľkami si potom žiaci prezreli celú výstavu a diskutovali o význame pestovania ovocia a zeleniny, ktoré sú dopestované bez rôznych chemických látok, sú to tzv. bio výpestky. Okrem toho táto záľuba poskytuje ľuďom aj zmysluplné využívanie voľného času, ktorého výsledky sú krásne farebné, voňavé, chutné a najmä zdravé.

Ing. Jana Valterová

Dňa 14. septembra 2017 sa uskutočnilo jesenné účelové cvičenie. Skladalo sa z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti sa žiaci oboznámili so základmi prvej pomoci, ochrane života a zdravia, topografie a riešenia mimoriadnych udalostí CO. V praktickej časti plnili jednotlivé úlohy na stanovištiach. Jesenné účelové cvičenie splnilo všetky stanovené ciele.

Miroslav Kurinský

Štvrtý september bol dňom slávnostného otvorenia školského roka 2017/2018. Program v hlavnej budove školy viedla pani učiteľka Mgr. Milada Randová, ktorá pripomenula deťom, žiakom a rodičom najdôležitejšie okamihy zo života našej školy, ktoré sa odohrali v minulom školskom roku. Pani riaditeľka, Mgr. Anna Ďurajková, privítala všetkých zúčastnených a v príhovore im zaželala veľa úspechov. Informovala o rozdelení detí a žiakov do jednotlivých tried a taktiež pripomenula to najdôležitejšie, a síce, že škola nie sú len učebné plány a osnovy, sú to i noví kamaráti, množstvo zážitkov a radosť zo získavania vedomostí.

Mgr. Júlia Moravíková

 

Aj posledný týždeň školského roka 2016/2017 bol bohatý na rozmanité podujatia, ktorých sme sa so žiakmi školy zúčastnili.

Pani riaditeľka ZŠ E. Lániho v Bytči nás pozvala na školský dvor, kde zavítal známy tanečník Laci Strike so svojou tanečnou skupinou Street Dance Academy. Tanečníci predviedli žiakom rôzne tanečné štýly. Aj samotní žiaci mohli predviesť svoje tanečné umenie a zasúťažiť si o pekné ceny.

Ďalším zaujímavým podujatím bola prednáška spojená s divadelným predstavením AHA! SYNAGÓGA. Žiaci mali možnosť získať zážitkovou formou priamo v priestoroch historickej budovy národnej kultúrnej pamiatky, bytčianskej synagógy, neskreslený obraz o histórii, kultúre, architektúre mesta Bytča, ale aj o jej osobnostiach a významných dejinných udalostiach.

30. jún bol nielen dňom, kedy žiaci dostali do svojich rúk hodnotenie celoročnej práce prostredníctvom vysvedčenia, ale aj dňom, v ktorom predviedli svoju šikovnosť a usilovnosť. Na školskej chodbe vystúpili deti zo ŠMŠ a predviedli pásmo ľudových piesní a tancov. Žiaci prvého stupňa zaspievali krásnu pieseň a naši deviataci sa rozlúčili so školou, kamarátmi a zamestnancami školy. Prajeme im v ďalšom štúdiu veľa šťastia a úspechov v živote.

Mgr. Júlia Moravíková

Dňa 29.06.2017 sa uskutočnil 4. ročník turnaja zamestnancov SŠI v stolnom tenise. Turnaj mal vysokú športovú úroveň.

 

Výsledky:

1. miesto: Miroslav Kurinský

2. miesto: Mgr. Mária Holáčiková

3. miesto: Róbert Adamov

Všetci ostatní skončili na 4. mieste :-)

Miroslav Kurinský

Okresný úrad v Žiline, odbor školstva, zorganizoval už 13. ročník výstavy Slnko v duši. Špeciálne školy a zariadenia Žilinského kraja na nej prezentujú zručnosť a šikovnosť svojich žiakov a klientov. Svoje zastúpenie tam majú výrobky a výtvarné práce žiakov špeciálnych základných škôl, praktických škôl, odborných učilíšť a diagnostických centier. Na  výstave, ktorá je naozaj pútavá a rôznorodá,  vystavujeme aj práce žiakov  našej Spojenej školy internátnej v Bytči. Výstava je nainštalovaná v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline a môžete si ju pozrieť do 7. septembra 2017 v pondelok od 9,30 - 18,00 hodiny  a utorok  až piatok od 9,30 -17,00 hod.

Mgr. Božena Bašová

X. Národné hry špeciálnych olympiád sa konali v dňoch 21.-23. júna 2017. Hry pre športovcov s MP zorganizovalo Special Olympics Slovakia. Prvýkrát  súťažili naši športovci v profesionálnych podmienkach v X-bionic® v Šamoríne. Otváracieho ceremoniálu sa zúčastnili športové osobnosti, ako Danka Barteková, Filip Šebo, Marcel Matanin. Pri organizácií hier pomáhalo 40 dobrovoľníkov z Akadémie policajného zboru a na pravidlá dohliadalo 50 rozhodcov.Počas hier si v atletike, plávaní, stolnom tenise, tenise, cyklistike, modernej gymnastike a v unifikovanom volejbale zmeralo sily viac ako 170 súťažiacich. Hoci šlo o Národné hry, zúčastnili sa ich aj reprezentanti z Maďarska a Čiech. Celé podujatie sa nieslo pod mottom: „Túžbu víťaziť máme rovnakú“. Otvárací ceremoniál – zapálenie olympijského ohňa a vztýčenie vlajky odštartoval hry. Tieto hry boli výnimočné tým, že úspešní športovci sa mohli kvalifikovať na 15. Svetovú letnú špeciálnu olympiádu, ktorá bude o dva roky v Abu Dhabí. Naša škola mala zastúpenie v stolnom tenise a atletike. Najväčší úspech získali atléti. Branislav Sládeček sa v behu na 200 metrov umiestnil na krásnom 1.mieste a v behu na 400 metrov na 2. mieste. Ján Jašík si v behu na 100 metrov právom vybojoval striebro a v skoku do diaľky s výkonom 440 cm sa umiestnil na 4.mieste. Len 10 ročná Lea  Sopóciová sa v behu na 50 metrov umiestnila na 2.mieste a v hode kriketovou loptičkou na 4. mieste. Naši športovci si zabehli aj štafetu 4x100 metrov, v ktorej im pomohol k 3.miestu reprezentant z Košíc. Stolní tenisti tiež získali umiestnenie. Najúspešnejší bol Jaroslav Rác, ktorý sa v dvojhre umiestnil na 3.mieste. Elin Balážová v dvojhre obsadila 4.miesto a Jaroslav Rác spolu s Jakubom Štrkáčom v štvorhre vystúpili na stupienok ôsmy. Jakub Štrkáč sa v dvojhre postavil na stupienok číslo 6. Musíme uznať, že reprezentanti stolného tenisu z Maďarska boli výkonnostne lepší.

Mgr. Zdena Počarovská

Naši žiaci ôsmeho ročníka  a Praktickej školy sa zúčastnili zaujímavej besedy Ľudové liečiteľstvo, ktorá sa konala v Sobášnom paláci v Bytči.

Počas besedy sa dozvedeli veľa o spôsobe liečenia v minulosti.  Vtedy ľudia nepoužívali antibiotiká a iné druhy liekov, ktoré sa v dnešnej dobe užívajú v nadmernom množstve. Používali sa iba liečivé rastliny, kosti zvierat, konská srsť, mydlo, popol, včelí vosk, teda to, čo poskytla príroda. Ľudia,  ktorí vedeli používať bylinky, sa volali bylinkári, zelinkári. Pomáhali liečiť rôzne druhy chorôb, ale tiež sa zaoberali zariekaním (porobením). V tom období ľudia verili na rôzne povery, ktoré súviseli s nadpozemskými bytosťami.

Po besede si žiaci otestovali získané vedomosti pri praktickom poznávaní sušených bylín a iných liečivých produktov podľa indícií, ktoré mali napísané na lístkoch. Väčšinou boli ich odpovede správne.

Koniec besedy bol venovaný tvorivým dielňam, kde si žiaci vystrihli z farebného papiera kvietky, ktoré následne poskladali a uložili na vodu. Poskladané kvety sa po kontakte s vodou roztvorili ako lotosový kvet.

Získané vedomosti žiaci využijú v predmete biológia a v rámci environmentálnej výchovy.

Ing. Emília Šulajová

V polovici júna – 14.6.2017 - sa už tradične konala atletická súťaž štvorboj v Púchove. Súťažilo sa v behu na 60 m, v behu na 200 m, v hode granátom/kriketovou loptičkou a v skoku do diaľky. V silnej konkurencii v kategórii mladší žiaci dosiahol náš žiak Juraj Ďuraj  plný počet bodov, a tak sa stal aj najlepším športovcom. V kategórii mladšie žiačky obsadili krásne 2. a 3. miesto Lea Sopóciová a Izabela Balážová. Veľkým prekvapením bol ďalší úspech nášho žiaka Janka Jašíka, ktorý sa v kategórii starší žiaci umiestnil na 1. mieste. Marián Rác a Veronika Hyčková sa neumiestnili, ale aj im patrí poďakovanie za vzornú reprezentáciu školy.

Mgr. Zdena Počarovská

Atletický trojboj v Bytči je obľúbeným športovým zápolením pre deti stredného stupňa MP, teda pre deti B a C variantu ŠZŠ. Naša škola ho organizuje vždy v júni. Tento rok bol už IX. ročníkom.  8. jún  2017 bol  deň, keď tieto deti podávali svoje čo najlepšie výkony v disciplínach: beh na 15 metrov, skok z miesta a hod na cieľ. Zúčastnilo sa ho rekordný počet škôl. Súťažiť prišli deti až z 11–tich škôl, aby reprezentovali svoje školy a mestá: Martin, Liptovský Mikuláš, Liptovský Ján, Námestovo, Turzovka, Čadca, Šuja, Žilina, Považská Bystrica a Púchov a samozrejme aj športovci z Bytče. Každý zo súťažiacich bol odmenený diplomom, medailou a vecnou cenou. To, ako súťažili s radosťou a odhodlaním o medailu, si môžete pozrieť  v priloženej  fotogalérii. Už teraz sa všetci tešia na nadchádzajúci jubilejný X. ročník. Nielen oni, ale aj my ich radi pozveme a privítame.

Mgr. Zdena Počarovská

Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý môže zdravý človek poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok. Potreba krvi je veľká, každý darca je dôležitý. Nabudúce to možno budeme my, ktorí budeme potrebovať pomoc.

Cieľom vzdelávania žiakov v tejto problematike je priblížiť im podstatu a význam darcovstva, vysvetliť im dôsledky nedostatku krvi a naučiť ich porozumieť vzťahu, aký by mal mať človek k tomuto problému a k ľuďom všeobecne. Prostredníctvom motivačných videí a diskusiou sa snažíme ovplyvniť ich hodnotovú orientáciu, postoje a spôsob života tak, aby boli schopní empatických vzťahov, ktoré vedú k zdravému životu človeka. Vzdelávaním a motivovaním žiakov chceme podporiť základňu darcov krvi nasledujúcich generácií, aby sa darovanie krvi stalo súčasťou ich životného štýlu.

Viac v priloženej prezentácii.

Mgr. Alena Korduljaková

V stredu, 14. júna, sme prežili so žiakmi II. stupňa a Praktickej školy tvorivé a náučné dopoludnie v Sobášnom paláci v Bytči. V historických priestoroch sme sa zúčastnili prednášky spojenej so školou drôtovania Bolo raz jedno remeslo. Zamestnanci Považského múzea v Žiline nám v prezentácii doplnenej rozprávaním pripomenuli, aký ťažký život mali obyvatelia Trenčianskej stolice v 18. – 19. storočí. Priblížili nám históriu vzniku drotárstva ako remesla, typického len pre Slovensko. Dôvodom k rozšíreniu drotárstva bolo hlavne používanie hlineného riadu, ktorý sa ľahko rozbil. Prví drotári začínali s opravami takýchto nádob. Pred drôtovaním sa úlomky poškodeného  riadu zlepili kúskom rozžutého chleba a potom sa oplietli drôtom. Časom sa opletali už aj nové nádoby, aby sa zabránilo ich poškodeniu. Neskôr sa drotári prepracovali k výrobe úžitkových predmetov – pascí na myši, sít, vešiakov, klietok, stojanov, misiek, lustrov, váz či košíkov. Drotári vandrovali z dediny do dediny a ponúkali svoje služby a výrobky. Dozvedeli sme sa aj o ťažkom živote chlapcov – drotárov, o odeve či nástrojoch, ktoré drotári používali. Slovenskí drotári sa dostali do celého sveta, aj do Číny či Ameriky. Postupne sa z niektorých stali usadlíci a založili si manufaktúry a dielne. Na prelome 19. a 20. storočia rozšírili drotári svoju prácu aj o výrobu plechového riadu, jeho opravovanie letovaním a fľakovaním.

Po prednáške sme sa zapojili so žiakmi do tvorivých dielní a vyskúšali sme si výrobu dekoračných predmetov z drôtu. Tým, že sa na hodinách pracovného vyučovania a remeselnej výchovy venujeme aj práci s drôtom, nebolo pre našich žiakov vôbec ťažké vyrobiť figúrky či rámiky z drôtu. Išlo im to od ruky.

Podujatie sa nám všetkým veľmi páčilo. Je to jeden zo spôsobov, ako žiakom priblížiť históriu a život našich predkov.

Mgr. Júlia Moravíková