Naši deviataci, jedna ôsmačka a jeden žiak Praktickej školy sa zúčastnili „Dňa otvorených dverí“ v SŠI Fatranská v Žiline, ktorý sa konal 3. novembra 2017. V odbornom učilišti sa oboznámili s učebnými odbormi, ktoré sa otvárajú v školskom roku 2018/2019. Žiaci si prezreli učebne a dielne, videli výrobky žiakov, ktoré vyrobili na hodinách odborného výcviku. Tiež mali možnosť  ochutnať cukrárske výrobky, ktoré pre nich pripravili žiaci učebného odboru cukrár.  Žiačky učebného odboru ošetrovateľ im zmerali  krvný  tlak.  Nechty na rukách si mohli dať upraviť u žiačok z odboru pedikúra a manikúra. Žiaci, plní nových zážitkov, ešte dlho o prehliadke učilišťa diskutovali.

Ing. Emília Šulajová

V mesiaci október ( 23.10.-26.10. )sme znova navštívili partnerskú školu vo Weissenburgu.  Naši žiaci  boli aktívne zapojení  do vyučovacieho procesu. Počas zážitkového učenia vyrábali výrobky z odpadového materiálu.  Vyrobili si nákupné tašky z použitého trička, svietnik zo zaváraninovej fľaše, hudobný nástroj z plastovej rúrky,  zo zvyšku priadze uplietli náramky priateľstva. Žiaci zažili skutočné separovanie odpadov a mali možnosť spoznať environmentálnu výchovu v praxi. Už tradične sa žiaci tešili na futbalový zápas, ktorý skončil remízou. V stredu sme spolu so žiakmi partnerskej školy navštívili  ZOO, kde sme videli   rôzne druhy  exotických zvierat,  stromov a krov, ktoré sa v areáli nachádzali. Večer naši žiaci počas rozhovoru s učiteľmi zhodnotili  priebeh celého ich pobytu a ich zážitky budú uverejnené v školskom  časopise partnerskej školy. Vo štvrtok ráno nás čakala rozlúčka  so žiakmi  partnerskej školy, ktorí  si pre nás pripravili kultúrny program. Po rozlúčke nás čakala dlhá cesta na  Slovensko, ktorú sa nám aj  pomocou nových zážitkov  podarilo hravo zvládnuť. 

Ing. Emília Šulajová

Hneď po jesenných prázdninách k nám do školy zavítala dvojica skvelých hudobníkov - Radko Pažej a Jaro Gažo z Občianskeho združenia Škola Života. V duchu hesla svojich programov: "Niečo sa naučiť, ale aj srdce potešiť" sa nieslo aj ich vystúpenie, ktoré bolo plné krásnych slovenských piesní, ľudových aj autorských. Naši žiaci nelenili, mnohí z nich sa nenechali prehovárať a spolu s hudobníkmi si zaspievali a zatancovali. Priebeh podujatia si môžete pozrieť vo Fotogalérii.

Mgr. Júlia Moravíková

Deň 23. október 2017 bol u nás v škole venovaný spomienke na Milana Rastislava Štefánika. Školská knižnica v spolupráci s koordinátorom čitateľskej gramotnosti a učiteľmi slovenského jazyka a literatúry sa zapojila do 13. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. Projekt sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Tohoročná téma bola: Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity. Priebeh podujatia si môžete pozrieť tu.                   

Zamestnanci Považského múzea v Žiline pozvali žiakov našej školy na historicko-etnologickú prednášku, ktorá sa konala dňa 27.10.2017 v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči. Zaujímavou formou im porozprávali o "Dušičkách" a Sviatku všetkých svätých, Halloweene a sviatku Samhain. Žiaci sa dozvedeli o rôznych pohrebných zvykoch a rituáloch. Aj keď by sa možno mnohým zdala táto téma nepríjemná či strašidelná, prednášajúce ju podali v duchu, ako bola smrť vnímaná v minulosti, a síce ako súčať života, na ktorú sa ľudia pripravovali a vnímali ju ako niečo prirodzené a nevyhnutné.

Mgr. Júlia Moravíková

Príbeh Terryho Foxa naši žiaci dobre poznajú a je im veľmi blízky. Mladý hrdina prekonal bolesť, bezmocnosť, ukázal odvahu a v boji s chorobou dodal odvahu aj iným. Zanechal nám silné posolstvo, je nám vzorom. Stal sa podnetom pre zorganizovanie humanitárnej akcie, behu, ktorého sa aj naša škola každoročne zúčastňuje. Pripájame sa k odkazu, ku ktorému sa v súčasnosti hlásia mnohé krajiny a vyjadrujeme solidaritu s ľuďmi chorými rakovinou.

Mgr. Alena Korduljaková

Opäť mali naši žiaci možnosť navštíviť historické priestory Sobášneho paláca v Bytči. Tento raz sa zúčastnili prednášky Sonda do súkromia plchov, ktorú viedol zoológ Považského múzea v Žiline.

Dozvedeli sa zaujímavé informácie o živote týchto milých hlodavcov, ktoré pre človeka však často predstavujú škodcov. V prezentácii mohli žiaci vidieť množstvo fotografií jednotlivých druhov, plšie domčeky či obrázky zo života mláďat a dospelých jedincov.

Po prednáške vyplnili žiaci spolu s pani učiteľkami pracovné listy, v ktorých hľadali správne cestičky zvieratiek k potrave, spájali čísla, počítali a pomenúvali lesné zvieratká.

Mgr. Júlia Moravíková

Naši žiaci majú kladný vzťah k prírode a životnému prostrediu. Pravidelne navštevujú národnú prírodnú rezerváciu Súľovské skaly. V rámci hodín vlastivedy sa žiaci 4.a 5. ročníka zúčastnili čistenia pridelenej lúky od náletových drevín. Pozorovali jesenné farby prírody, faunu a flóru. Učili sa priamo v teréne názvy drevín a rastlín. Počas krásneho slnečného dňa – 3.10.2017 - videli aj babôčku pávookú. Priniesli si aj množstvo prírodnín, ktoré využijeme na hodinách pracovného vyučovania.

Mgr. Zdena Počarovská

Aj tento rok sme sa so žiakmi Spojenej školy internátnej v Bytči zapojili do výtvarnej súťaže Celoslovenského protidrogového festivalu Dni nádeje 2017. Nadácia LÚČ v Žiline v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a Mestským úradom v Žiline zorganizovala už XXIII. ročník tohto podujatia, ktoré je zamerané na prevenciu sociálno-patologických javov v spoločnosti. Žiaci vo svojich výtvarných prácach na témy „Drogy? Toto je moja odpoveď!“, „Ja vo svete, ja v živote“  alebo vo voľnej téme zobrazili zmysluplné využívanie voľného času, plnohodnotný život bez drog a nevhodných „kamarátov“.

Výtvarné  práce  žiakov  boli  ocenené  na  akadémii „Oskar nádeje 2017“, ktorá sa konala  05. 10. 2017 o 10. 00 hod. v Mestskom divadle v  Žiline. Na tomto podujatí boli v kategórii ŠZŠ ocenení aj  žiaci našej školy nasledovne:

1. miesto:  Marián Bondora - 6. ročník

2. miesto:  Emanuel Hošták - 9. ročník

3. miesto:  Adrián Zajac - 6. ročník

VŠETKÝM   SRDEČNE   BLAHOŽELÁME!

Mgr. Božena Bašová

Hoci nie je Valentína, 29. september sme venovali srdcovým témam – pripomenuli sme si Svetový deň srdca a riziká srdcovo-cievnych ochorení. Rozmanitými aktivitami sme sa snažili motivovať deti a žiakov k tomu, aby venovali dostatok pozornosti svojmu srdcu a nezabúdali, že prevencia je lepšia ako liečba. Starší žiaci si pozreli prezentáciu a náučné video o stavbe, funkcii a fungovaní srdca, rozoberali a skúmali školský model ľudského tela. Keďže už o srdci čo-to vedeli, mali veľa rôznych otázok a živo rozoberali reálne i menej reálne dotazy typu „čo keby...“ Po úsmevnej debate na vážnu tému nastala chvíľa pravdy. Žiaci mali možnosť počuť tlkot svojho srdca cez fonendoskop a nechať si zmerať krvný tlak. Zostali zaskočení, ale po prvých odvážlivcoch chcel už zistiť svoj tlak každý. Dokonca aj niektoré pani učiteľky, pani riaditeľka a zástupkyňa sa dali nahovoriť na „školskú preventívnu prehliadku srdiečka“. Žiaci skonštatovali, že dospeláci sú zdraví ako rybičky a ešte vydržia mnoho žiackych vylomenín :o)

Mladší žiaci zistili, že ľudské srdce vôbec nevyzerá tak, ako na ich obrázkoch. Ale veľmi dobre vedeli,  ako sa starať o svoje srdiečka, aby boli dlho zdravé – hlavne pohyb a šport. A že „Šport je zdravý“  dokázali aj zvieratká v rozprávke, ktorú si žiaci pozreli. Nakoniec predviedli svoju šikovnosť a namaľovali, ako si predstavujú zdravé srdiečko.

Škôlkari sa do športu vrhli sami. Hoci netušia, čo je prevencia a o tele a srdiečku vedia veľmi málo, podporujú jeho činnosť zo všetkých síl – behajú, šantia, vyskakujú – a to je tá najsprávnejšia cesta k zdravému životnému štýlu, dlhšiemu a lepšiemu životu.

                                                                                                           Mgr. Alena Korduljaková

Fotogaléria k aktivitám

Kultúrny dom v Bytči bol aj tento rok miestom prezentácie výsledkov práce  bytčianskych záhradkárov. Na výstave ovocia, zeleniny, kvetov a výrobkov z výpestkov, ktorá sa uskutočnila v dňoch 29.09. - 02.10.2017 sme mohli aj my, tak ako každý rok, prezentovať úrodu zo školského pozemku a školskej záhrady. Okrem toho naši šikovní žiaci spolu s pani učiteľkami vytvorili zaujímavú jesennú dekoráciu  z prírodnín, plodov jesene, ovocia a zeleniny, ktorá sa návštevníkom výstavy veľmi páčila.  Spolu s pani učiteľkami si potom žiaci prezreli celú výstavu a diskutovali o význame pestovania ovocia a zeleniny, ktoré sú dopestované bez rôznych chemických látok, sú to tzv. bio výpestky. Okrem toho táto záľuba poskytuje ľuďom aj zmysluplné využívanie voľného času, ktorého výsledky sú krásne farebné, voňavé, chutné a najmä zdravé.

Ing. Jana Valterová

Dňa 14. septembra 2017 sa uskutočnilo jesenné účelové cvičenie. Skladalo sa z teoretickej a praktickej časti. V teoretickej časti sa žiaci oboznámili so základmi prvej pomoci, ochrane života a zdravia, topografie a riešenia mimoriadnych udalostí CO. V praktickej časti plnili jednotlivé úlohy na stanovištiach. Jesenné účelové cvičenie splnilo všetky stanovené ciele.

Miroslav Kurinský

Štvrtý september bol dňom slávnostného otvorenia školského roka 2017/2018. Program v hlavnej budove školy viedla pani učiteľka Mgr. Milada Randová, ktorá pripomenula deťom, žiakom a rodičom najdôležitejšie okamihy zo života našej školy, ktoré sa odohrali v minulom školskom roku. Pani riaditeľka, Mgr. Anna Ďurajková, privítala všetkých zúčastnených a v príhovore im zaželala veľa úspechov. Informovala o rozdelení detí a žiakov do jednotlivých tried a taktiež pripomenula to najdôležitejšie, a síce, že škola nie sú len učebné plány a osnovy, sú to i noví kamaráti, množstvo zážitkov a radosť zo získavania vedomostí.

Mgr. Júlia Moravíková

 

Aj posledný týždeň školského roka 2016/2017 bol bohatý na rozmanité podujatia, ktorých sme sa so žiakmi školy zúčastnili.

Pani riaditeľka ZŠ E. Lániho v Bytči nás pozvala na školský dvor, kde zavítal známy tanečník Laci Strike so svojou tanečnou skupinou Street Dance Academy. Tanečníci predviedli žiakom rôzne tanečné štýly. Aj samotní žiaci mohli predviesť svoje tanečné umenie a zasúťažiť si o pekné ceny.

Ďalším zaujímavým podujatím bola prednáška spojená s divadelným predstavením AHA! SYNAGÓGA. Žiaci mali možnosť získať zážitkovou formou priamo v priestoroch historickej budovy národnej kultúrnej pamiatky, bytčianskej synagógy, neskreslený obraz o histórii, kultúre, architektúre mesta Bytča, ale aj o jej osobnostiach a významných dejinných udalostiach.

30. jún bol nielen dňom, kedy žiaci dostali do svojich rúk hodnotenie celoročnej práce prostredníctvom vysvedčenia, ale aj dňom, v ktorom predviedli svoju šikovnosť a usilovnosť. Na školskej chodbe vystúpili deti zo ŠMŠ a predviedli pásmo ľudových piesní a tancov. Žiaci prvého stupňa zaspievali krásnu pieseň a naši deviataci sa rozlúčili so školou, kamarátmi a zamestnancami školy. Prajeme im v ďalšom štúdiu veľa šťastia a úspechov v živote.

Mgr. Júlia Moravíková

Dňa 29.06.2017 sa uskutočnil 4. ročník turnaja zamestnancov SŠI v stolnom tenise. Turnaj mal vysokú športovú úroveň.

 

Výsledky:

1. miesto: Miroslav Kurinský

2. miesto: Mgr. Mária Holáčiková

3. miesto: Róbert Adamov

Všetci ostatní skončili na 4. mieste :-)

Miroslav Kurinský

Okresný úrad v Žiline, odbor školstva, zorganizoval už 13. ročník výstavy Slnko v duši. Špeciálne školy a zariadenia Žilinského kraja na nej prezentujú zručnosť a šikovnosť svojich žiakov a klientov. Svoje zastúpenie tam majú výrobky a výtvarné práce žiakov špeciálnych základných škôl, praktických škôl, odborných učilíšť a diagnostických centier. Na  výstave, ktorá je naozaj pútavá a rôznorodá,  vystavujeme aj práce žiakov  našej Spojenej školy internátnej v Bytči. Výstava je nainštalovaná v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline a môžete si ju pozrieť do 7. septembra 2017 v pondelok od 9,30 - 18,00 hodiny  a utorok  až piatok od 9,30 -17,00 hod.

Mgr. Božena Bašová