Počas mesiaca októbra sme sa so žiakmi našej školy zapojili do 11. ročníka česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v próze. Žiaci vytvorili veľmi pekné záložky, ktoré si navzájom vymeníme s partnerskou ZŠ a MŠ pre telesne postihnutých v Liberci.

Prihlásili sme sa aj do 16. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. Tento školský rok sa do osláv Medzinárodného dňa školských knižníc s témou „Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou“ zapojili len žiaci 1. stupňa z dôvodu karanténnych opatrení COVID 19. Počas vyučovacích hodín učitelia v spolupráci so školskými knihovníčkami realizovali v triedach rôzne originálne, vtipné a kreatívne aktivity, ktorých cieľom bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. V rámci dištančného vzdelávania si Medzinárodný deň školských knižníc pripomenuli aj žiaci II. stupňa zo svojich domovov. Keďže nemali  k dispozícii knihy zo školskej knižnice, pomohli si školskými učebnicami z čítania. Z nich si po vzájomnej dohode s vyučujúcimi vybrali jeden úryvok, ktorý spracovali.

Prácu našich žiakov počas Medzinárodného dňa školských knižníc si môžete pozrieť v priloženej prezentácii.     

                                                                                                 Mgr. Eva Kováčiková, Mgr. Jana Kačincová