Nadácia Kia - Pohnime svetom spoločne!Nadácia Pontis – Srdce pre deti - APPA

Škola je miestom, ktoré má poskytovať priestor na rozvoj schopností človeka a pomáhať tak deťom adaptovať sa na život v spoločnosti o to viac, ak ide o handicapované deti. Touto cestou chceme poďakovať NADÁCII KIA MOTORS SLOVAKIA a NADÁCII PONTIS, že práve v našej škole môžeme prostredníctvom schváleného rozvojového projektu v oblasti podpory športu Šport v regióne 2020, zlepšiť kvalitu života detí s postihnutím. 

Hlavným cieľom projektu je oprava školského ihriska, oprava chodníka, zakúpenie športového náčinia pre hru Boccia pre potreby rozvoja motoriky handicapovaných žiakov. Projektom chceme pomôcť deťom s mentálnym postihnutím, aby si našli cestu k pohybovým aktivitám, získali sebavedomie a zažili pocit úspechu. Aktivitami, ktoré budeme v projekte realizovať chceme zabezpečiť deťom a mládeži športové vyžitie, upevňovať u nich vzťah k športu a v konečnom dôsledku zlepšovať ich zdravotný stav.

V priebehu nasledujúcich mesiacov nás čaká: opraviť oplotenie na školskom ihrisku a prístupový chodník k ihrisku pre imobilných žiakov, pravidelnými aktivitami vytvoriť pozitívny vzťah zdravotne znevýhodnených k športu, naučiť sa základné pravidlá hry Boccia, zvládnuť základy techniky a taktiky v Boccii cez pravidelnú kondičnú prípravu, športovými a pohybovými aktivitami rozvíjať oslabenú telesnú - hrubú a jemnú motoriku detí a žiakov, rozvíjať a podporovať u detí pohybové zručnosti cez skákanie, hádzanie, behanie, chytanie, kopanie. Následne zrealizjeme Športový deň pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Zamestnanecký grantový program je zameraný na zlepšenie príležitostí a sprístupnenie športových a rekreačných aktivít a na dobrovoľnícku aktivitu zamestnancov. Aktivity projektu sa budú realizovať od mája 2020 do septembra 2020.

Tak neváhajte, tešte sa s nami, ukážme svetu náš záujem o zmenu a rozvoj postoja v oblasti športu a zdravého životného štýlu!

 Mgr. Ľubomíra Kucková