Od začiatku školského roka sa spolu so žiakmi venujeme problematike odpadov a možnostiam jeho znižovania. Našim hlavným cieľom je naučiť žiakov triediť odpad a vytvoriť u nich návyky triedenia odpadu. V mesiaci február si žiaci spolu s triednymi učiteľmi zopakovali recyklačné symboly, ktoré sa nachádzajú na obaloch výrobkov, poprípade priamo na výrobkoch a slúžia na ich materiálovú identifikáciu. Sledovaním týchto značiek si uľahčia rozhodovanie, či majú výrobok vhodiť do nádoby na separovaný zber alebo do komunálneho odpadu. Spolu s enviro pomocníkmi sme vyhotovili nové označenia na zberné nádoby papieru a plastov. Následne sme spoločne po celej škole vymenili staré označenia za nové. Toto označenie nádob žiakom tiež uľahčuje, aby vedeli, do ktorej nádoby patrí aký odpadový materiál.

Touto cestou by som chcela poďakovať žiakom za ich ochotu a nadšenie sa zúčastňovať a pomáhať pri environmentálnych aktivitách, tiež všetkým pedagógom a zamestnancom školy za zapájanie sa do separácie. Verím, že spoločnými silami, krok po kroku dosiahneme očakávané výsledky.

Mgr. Jana Frniaková