V prílohe sa nachádza dokument Kritériá na prijatie uchádzačov do praktickej školy.

V prílohe sa nachádza Školský vzdelávací program pre Praktické školu, Mičurova 367/3 Bytča Učíme sa pre život, platný do 01.09.2016, doplnený 01.09.2017.