Riaditeľka Spojenej školy internátnej, Mičurova 364/1, Bytča na základe vydaného usmernenia zriaďovateľa školy Okresného úradu Žilina oznamuje žiakom a zákonným zástupcom detí, že od 01. júna 2020 otvára prevádzku pre deti navštevujúce Špeciálnu materskú školu, Špeciálnu základnú školu pre žiakov prípravného až 5. ročníka vo všetkých variantoch a školský klub detí.

Riaditeľka školy pri otvorení vyššie uvedených organizačných zložiek a súčastí školy postupuje podľa Opatrenia verejného zdravotníctva SR zo dňa 22.05.2020, podľa Rozhodnutia ministra o obnovení častí škôl a školských zariadení od 01.06.2020 a podľa usmernenia zriaďovateľa školy zo dňa 28.05.2020.

Počas obnovenej prevádzky školy platia naďalej hygienicko-epidemiologické opatrenia k prevencii COVID-19.

Špeciálna materská škola je otvorená pre deti v poldennej dochádzke od 7,00 hod. do 11,30 hod. Pre deti s celodennou dochádzkou je prevádzka materskej školy v čase od 7,00 hod. do 15,30 hod. Schádzanie detí je určené v čase od 7,00  hod. do 7,45 hod. Pre rodičov detí platia pokyny vydané riaditeľkou školy, ktoré tvoria prílohu tohto oznamu. Pre špeciálnu materskú školu je vyhradený bočný vchod (núdzové schodisko).

Špeciálna základná škola je otvorená pre žiakov od 7,30 hod. Schádzanie detí je možné pre všetky ročníky od 7,30 hod. do 8,00 hod. Žiaci, ktorí nenavštevujú školský klub detí po naobedovaní odchádzajú domov podľa rozvrhu, ktorý je uvedený v prílohe.

Školský klub detí je určený pre deti, ktoré prihlásili na dochádzku rodičia v čase po skončení vyučovania najdlhšie do 16,00 hod.

Stravovanie detí je zabezpečené v školskej jedálni podľa osobitného rozvrhu a za prísneho hygienického režimu.

Zákonní zástupcovia žiakov školy (ŠZŠ) odovzdávajú a preberajú svoje deti pri školskej bráne.

Každý žiak, rodič, cudzia osoba, prípadne klient poradenského zariadenia musí ráno prejsť filtrom, ktorý spočíva v meraní teploty, dezinfekcie rúk a organizácii vstupu pri zachovaní rozostupov.

Všetci zamestnanci školy dodržiavajú prísne hygienické a bezpečnostné opatrenia zamerané na prevenciu šírenia COVID-19.

Rodičia detí sú povinní zabezpečiť, aby dieťa prichádzalo do školy v rúšku. Druhé náhradné rúško deťom zabezpečila škola. Každé dieťa musí mať so sebou aj hygienické vreckovky.

Rodičia detí sú povinní 01.06.2020 doručiť vyhlásenie o zdravotnom stave svojho dieťaťa, ktoré je zverejnené na https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha%202.pdf (príloha 2).

Ďakujeme  rodičom za pochopenie a spoluprácu pri zvládnutí všetkých opatrení, ktorými sa vzájomne chránime pred COVID-19.

Mgr. Anna Ďurajková, riad. školy

Pokyny upravujúce podmienky Špeciálnej materskej školy

Rozvrh hodín žiakov prípravného až piateho ročníka

 

Pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vznikla nová internetová stránka www.ucimenadialku.sk, ktorej cieľom je pomôcť pedagogickým a odborným zamestnancom, žiakom a rodičom počas prerušeného vyučovania na školách v čase epidémie nového koronavírusu. V sekcii Zdroje si môžete vyhľadať na základe filtrovania odkazy na rozmanité druhy materiálov určených aj pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako sú napr. interaktívne cvičenia a testy, náučné videá, elektronické učebnice, metodické materiály pre učiteľov a iné. Prostredníctvom portálu dostane každý, kto potrebuje odpoveď na svoj problém a nájde tam užitočné rady a námety.

Riaditeľka Spojenej školy internátnej, Mičurova 364/1, Bytča prijme do pracovného pomeru do organizačnej súčasti školy – Centrum špeciálnopedagogického poradenstva - logopéda. Nástup ihneď. Požiadavky: ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom programe logopédia. Svoje žiadosti zasielajte poštou na uvedenú adresu, príp. e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., príp. ďalšie informácie na č. tel. 0911 55 33 21.

Od 01.01.2017 sa našej škole zmenil názov: Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, Bytča. Škola má organizačné zložky:

  • Špeciálna základná škola, Mičurova 364/1, Bytča
  • Špeciálna materská škola, Mičurova 364/1, Bytča
  • Praktická škola, Mičurova 367/3, Bytča.

Od 01.09.2016 sa otvára samostatná rozpočtová organizácia Praktická škola so sídlom v priestoroch ŠZŠ s MŠI Bytča, Mičurova 367/3, 014 01 Bytča.

Od 01.01.2017 bude existovať jedna samostatná rozpočtová organizácia pod názvom Spojená škola internátna, Mičurova 364/1, 014 01 Bytča. Táto organizácia bude mať súčasti:

Zoznam zošitov a pomôcok pre žiakov jednotlivých ročníkov nájdete v kategórii Školské dokumenty alebo TU.

 

Vážení rodičia, sponzori a priatelia školy, obraciame sa na Vás s prosbou o poukázanie 2% podielu zaplatenej dane z Vašich príjmov pre deti a žiakov  špeciálnej základnej školy a špeciálnej materskej školy. Získané finančné prostriedky by sme chceli využiť na nákup nových učebných a kompenzačných pomôcok pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením. Tlačivá pre zamestnávateľa si môžete prevziať osobne v našej škole u p. Mgr. Randovej alebo v daňovom priznaní poukázať 2% na adresu Nadácia spoločne pre región, Framborská 12, 010 01 Žilina a kópiu odovzdať v našej škole.

ĎAKUJEME!Prvý polrok školského roka sme na našej škole ukončili športovými a pohybovými aktivitami vonku na čerstvom vzduchu. Jarné počasie umožnilo aj najmenším škôlkarom vybehať sa na školskom dvore. Pre žiakov prípravného až 7. ročníka sme pripravili športové súťaže v hode na cieľ, člnkovom behu a v štafetovom behu. Žiaci 8. a 9. ročníka sa stretli v priateľskom futbalovom zápase. Po návrate do školy bol deťom podávaný bylinkový čaj a deti boli poučené o škodlivosti pitia energetických nápojov.